พลังของการฝึกฝนอย่างมีเป้าหมายเชิงคุณค่า


ภาษาอังกฤษเรียกว่า The Power of Purposeful Practice ผมตีความว่านี่คือวิถีแห่งชีวิตที่เจริญในหนังสือ Peak : Secrets from the New Science of Expertise ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศบทที่ ๑ ชื่อ The Power of Purposeful Practice

เมื่อค้น Google ดยใช้คำ The Power of Purposeful Practiceด้มากว่า ๔ ล้านรายการ เช่น , , ซึ่งรายการที่ ๓ อ้างถึงหนังสือ Peak พอดี

นี่คือสุดยอดของหลักการ “การศึกษา” หรือ “การเรียนรู้” ที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศ โดยคำหลักคือ “การฝึกฝน” (practice)โดยต้องฝึกฝนอย่างมี “เป้าหมายเชิงคุณค่า” (purposeful)หรือฝึกฝนอย่างจริงจัง (deliberate practice)

ผมเชื่อว่า การศึกษาที่ดี ที่มีคุณภาพสูง น่าจะมีผลสร้างนิสัย “ฝึกฝนตนเองอย่างมีเป้าหมายเชิงคุณค่า”คือกระบวนการเรียนรู้ที่จัดในโรงเรียน และในมหาวิทยาลัย น่าจะช่วยสร้างนิสัยนี้ขึ้นในผู้เรียน ซึ่งก็คือการ เรียนรู้ฝึกฝนให้มีทักษะการเรียนรู้ (learning skills) ที่มุ่งมั่นฝึกฝนอย่างพากเพียรพยายาม โดยมี “เป้าหมายเชิงคุณค่า” เป็นพลัง

หัวใจคือ ทักษะการเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อให้เกิดนิสัยและทักษะในการฝึกฝนตนเองอย่างเอาจริงเอาจัง ต่อเนื่องให้เกิดสมรรถนะที่เป็นเลิศ ในเรื่องที่ตนทำหรือสนใจ

วิจารณ์ พานิช

๒๔ ก.ค. ๕๙บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)