โครงการส่งเสริมพระปาฏิโมกข์ ประจำปีงบประมาณ 2559


มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559วัดเหนือ ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พระราชธรรมานุวัตร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดเหนือ และปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้ง มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีสวดพระปาฏิโมกข์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด จัดขึ้นโดยวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมการสวดพระปาฏิโมกข์ทางพระพุทธศาสนาให้แพร่หลาย

2. เพื่อให้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมทำบุญ ร่วมส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

3. เพื่อให้มีการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

และมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 รูป/คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)