ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (สาขาดนตรีพื้นบ้าน)


สาขาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน มมส.

สาขาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2550 – 2554 (ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550) เดิมเป็นสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์และในปี พ.ศ. 2550 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ได้แยกการบริหารออกมาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นโครงการจัดตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนให้แก่บุคคลที่สนใจศึกษาในสาขาวิชาด้านดนตรีโดยในปี พ.ศ. 2540 ได้เปิดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ปี พ.ศ. 2549 เปิดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ปี พ.ศ. 2550 ได้ร่วมมือกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี และในปีพ.ศ. 2551 ได้เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับประกาศให้จัดตั้งเป็นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตามความในมาตรา 4แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 จึงมีมติอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เป็นส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และมีฐานะเทียบเท่าคณะมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษ “College of Music”

เกี่ยวกับสาขา

สาขาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน เป็นสาขาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางด้านดนตรี แบบบูรณาการทั้ง ไทย พื้นบ้าน สากล

สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างดีเยี่ยม

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่นครูดนตรี สังกัด สพฐ .เอกชน นักดนตรีมืออาชีพ นักวิชาการดนตรี เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านดุริยางคศิลป์เป็นอย่างดีมีประสบการณ์ สามารถประกอบอาชีพด้านดุริยางคศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อสังคมและวิชาชีพดุริยางคศิลป์

3. เกิดความสำนึก ในการสร้างสรรค์งานดุริยางคศิลป์ ที่มีบทบาทต่อการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งวัฒนธรรมของประชาคมโลก ทั้งนี้ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพดุริยางคศิลป์

แขนงวิชาที่เปิดสอน

1. แขนงวิชาดนตรีตะวันตก (Western Music)

2. แขนงวิชาดนตรีไทย (Thai Uarncal Music)

3. แขนงวิชาดนตรีพื้นบ้าน (Folk Music)

บุคลากร สาขาดุริยา สาขาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน

1 อาจารย์ศราวุธ โชติจำรัส หัวหน้าสาขาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินกร อัตไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญ

3 อาจารย์ชุมเดช เดชภิมล ที่ปรึกษาคณบดี

4 อาจารย์อาทิตย์ คำหงศ์ษา อาจารย์

5 อาจารย์วีรยุทธ สีคุณหลิ่ว อาจารย์ผู้ช่วยสอน

6 อาจารย์อาชา พาลี อาจารย์ผู้ช่วยสอน

หมายเลขบันทึก: 610901เขียนเมื่อ 19 กรกฎาคม 2016 12:47 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 กรกฎาคม 2016 12:47 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี