“ประสบการณ์ครั้งแรกของการไปพระธาตุนาดูน”


อ้างอิง http://www.unseentourthailand.com/webboard/view.php?Category=net&pic=17371737.jpg“ประสบการณ์ครั้งแรกของการไปพระธาตุนาดูน”

พระธาตนาดูนถือเป็นสัญลักษณ์ที่คู่กับมหาวิทยาลัยมาช้านาน โดยสถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่บ้านนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยในรายวิชาพระพุทธศาสนากับการดำรงชีวิต ที่ดิฉันไดเรียน ได้ให้นิสิตในรายวิชาพระพุทธศาสนาซึ่งวันนั้นก้อเป็นครั้งแรกของการไป พอไปถึงก็ได้ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์พระธาตุนาดูน พระธาตุมีความสูง 50.50 เมตรลักษณะภายนอกเป็นปูนเรียบสีขาว มีลวดลายบัว คำนมัสการพระธาตุนาดูน: อะติเตกิระ จำปาศรีนะคะเร สัมมาสัมพุทธะ สารีริกธาตุ นาตุละมัง นะคะระฐาเนวะ มหาสาระคามัง นะคะระสีมัง ปัจจุปันนัญจะ สิระสานะมามิ (สิระสานะมามะ) หลังจากที่ได้ทราบความเป็นมาโดยย่อแล้ว อาจารย์ผู้สอนก็พานิสิตทั้งหมดเดินรอบองค์พระธาตุและกล่าวคำนมัสการพระธาตุนาดูน สำหรับดิฉันแล้วองค์พระธาตุนาดูนมีความสวยงามตระการตา ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ควรจดจำ การได้ไปดูไปเห็นในครั้งนี้ทำให้เราเกิดความหวงแหนในวัฒนธรรมของตนเองมากยิ่งขึ้น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตำนานหมู่บ้านความเห็น (0)