ประวัติหมู่บ้านขาม ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติหมู่บ้าน

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านขาม ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ชุมชนบ้านขามในอดีตได้อพยบมาจากหมู่บ้านสองหัวนา บ้านบูลูศาลา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการนำของพ่อใหญ่ลีแม่ใหญ่พาอพยบมาด้วยกัน 7 ครอบครัวเนื่องจากบ้านสองหัวนาและชาวบ้านบ้านบูลูศาลา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เกิดโรคระบาดมีคนล้มตายมากเมื่ออพยบมาถึงบ้านขามเห็นความอุดมสมบูรณ์ คือ มีที่ดอนเหมาะสำหรับปลูกสร้างบ้านเรืองมรหนองน้ำขนาบข้างทาง 3 ด้าน คือ 1) หนองโสก 2) หนองสิม 3) หนองกลางบ้าน จึงพากันสร้างบ้านอยู่บริเวณแถวดอนป่าขาม จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านขาม เนื่องจากสภาพที่ตั้งบริเวณบ้านเรือนที่มีดอนมีต้นมะขามขึ้นอยู่มากมายเมื่ออยู่มาหลายปีจึงมีครัวเรือนเพิ่มขึ้นมาอีกหลายครอบครัวจึงแยกการปกครองหมู่บ้านออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านขามเหนือและหมู่บ้านขามใต้ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ 2534 หมู่บ้านขามจึงเปลี่ยนการปกครองออกเป็น4 หมู่ คือ หมู่ 1 หมู่2 หมู่3 และ หมู่13 จนถึงปัจจุบัน


นี่จะเป็นภาพของหอนาฬิกาของหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่กลางหมู่บ้านเรียนกันว่าหนองกลางบ้านและภาพข้างบนจะเป็นภาพวันลอยกระทงซึ่งจะใช้หนองกลางบ้านเป็นที่จัดกิจกรรมและงานต่างๆของตำบลบึงนคร จังหวัดร้อยเอ็ด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสาของตนเองความเห็น (0)