เรื่องเล่าสถานที่สำคัญในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ประวัติของพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นที่รวมรวมทั้งสวนสัตว์และเรือนไทยของของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่หน้าคณะสาธารสุขศาสตร์ ตั้งแต่ยุคที่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม (พ.ศ.2511) จนถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรมหาสารคาม (พ.ศ.2571) และเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ.2537) เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์เพื่อส่งเสริมให้สังคมได้รับผลประโยชน์จากกิจการพิพิธภัณฑ์ ทั้งในด้านการมีจิตสำนึกแห่งคุณค่าและความสำคัญของท้องถิ่น การจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ภายในมีสวนสัตว์มีเรือนประยุกต์หลังใหญ่ ประกอบด้วย สำนักงาน ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมย่อย ห้องรับรอง คลังพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนิทรรศการพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรือนอีสานประยุกต์หลังเล็ก ประกอบด้วยนิทรรศการพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียน เรือนโข่ง ปัจจุบันเป็นที่ตั้งชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมืองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรือเกย ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เล้าข้าว ตูบต่อเล้า จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในวิถีชีวิตชาวลุ่มแม่น้ำชีเรือนผู้ไท จัดแสดงนิทรรศการภูมิปัญญาชาวลุ่มแม่น้ำชี ลานกิจกรรม เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้ สถานีศึกษาสัตว์ได้แก่ กวาง นกยูง ฯลฯ บรรยากาศดีร่มรื่น น่าอยู่


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาวอริตตา สีสุดีความเห็น (0)