160620-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Supposedly & presumably

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


SUPPOSEDLY เป็น Adv. ผันแปรจาก Adj. “SUPPOSED”

(Dictionary.com สะกดคำอ่าน ว่า “suh-poh-zid-lee”

(KEMD ให้คำแปล “Supposedly” ว่า “ข้อสมมุติ” “ตามที่สมมุติ”

(AHD) ให้ความหมาย Adj. “Supposed” (อ่าน “suh-pohzd, -poh-zid”)

ว่า “สันนิษฐานว่าเป็นจริงโดยที่ไม่มีหลักฐานครบถ้วน” = ‘a supposed spy’

ว่า “ที่ตั้งใจให้เป็น” = ‘Medication that is supposed to relieve pain.’

ว่า “ที่ต้องทำ” = ‘He is supposed to go to the store.’

ว่า “อนุญาตแล้ว” = ‘We are not supposed to smoke here.’

ว่า “เชื่อเต็มที่/ที่คาดไว้” = ‘You’re supposed to be my friend.

PRESUMABLY เป็น Adv.

(Dictionary.com สะกดคำอ่าน ว่า “pri-zoo-muh-blee”

(KEMD ให้คำแปล “Presumably” adv. = “โดยการคาดคะเน”

‘She’s not in her office – presumably she went home early.’

ให้คำแปล กริยา “Presume” อ่าน “pri-zoom

ว่า “สันนิษฐาน” หมายถึงว่า บางสิ่งเป็นจริงโดยไม่มีข้อพิสูจน์

‘When I found the room empty, I presumed that you had gone home.’

ว่า “ทึกทัก” หมายถึง กล้าพอ ที่จะทำ (โดยไม่มีสิทธิหรือความรู้)

‘I wouldn’t presume to advise someone as clever as you.’

ให้คำแปล นาม สะกด “Presumption” อ่าน “pri-zuhmp-shuh n”

ว่า “การสันนิษฐาน”

‘She married again, on the presumption that her first husband was dead.’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)