Management : AAR สาธารณสุขหนองคาย 2559 (NKPH Retreat 2016)

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(sky walker ชมวิวแม่น้ำโขงและ สปป.ลาว ณ วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคาย)

ต่อจากบันทึกนี้ AAR (NKPH Retreat 2016)นะคะ

อ้างอิงจากสรุป AAR NKPH Retreat 2016 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ค่ะ

ผู้เขียนดีใจมากที่ได้ฟังเคล็ดลับสำคัญ โอกาสครั้งแรกจากผู้นำระบบสุขภาพของอำเภอต่างๆ และผู้นำระดับสูงของสาธารณสุขหนองคาย …. อย่างพร้อมเพรียง

ขอบพระคุณทีม Facilitator และ note-taker ทีมผู้จัดการประชุม NKPH Retreat 2016 ทีมเครือข่ายอำเภอสังคม และโดยเฉพาะกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (ฝ่ายเลขาฯ ผู้สรุป AAR : After Action Review)

เล่าเรื่องของกลุ่ม 5 ก่อน ตามลำดับการนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม Goal setting ที่เป็นยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขของจังหวัดหนองคาย ปี 2559

^_,^


กลุ่ม 5 ระบบบริหารจัดการ (Management)

Facilitator

 • นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.หนองคาย สสจ.หนองคาย
 • นายแพทย์ชัชวาล ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์เชี่ยวชาญ สสจ.หนองคาย
 • นายบัน ยีรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.หนองคาย

Note-taker

 • นายสัมพันธ์ บัณฑิตเสน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณุข สสจ.หนองคาย
 • นางรติวัน พิสัยพันธ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณุข สสจ.หนองคาย
 • นางศิวพร เลยวานิชย์เจริญ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณุข สสจ.หนองคาย

สมาชิกกลุ่ม

 • นายมะณู บุญศรีมณีชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.หนองคาย
 • ภก.ราเชนทร์ พิเชฐพันธุ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ สสจ.หนองคาย
 • นายสุภาพ โพนสิงห์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สสจ.หนองคาย
 • นายสมศักดิ์ โคตรชมภู นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.หนองคาย
 • นางสาวรัมภา คิดเห็น หน.กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.หนองคาย
 • นางอัญชลีพร วุฒิเป็ก หน.กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.หนองคาย
 • นายชาญชัย ขัยสว่าง สาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคาย
 • นายสถิต พูลเพิ่ม สาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ
 • นายไพรจิตร ศิริมงคล สาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย
 • นายทองเลื่อน องอาจ สาธารณสุขอำเภอศรีเชียงใหม่
 • นายสมชาย หนุ่มขุนทด สาธารณสุขอำเภอสังคม
 • นายสุเทพ ศรีสุนะ สาธารณสุขอำเภอสระใคร
 • นายประสิทธิ์ สิ้นภัย สาธารณสุขอำเภอเฝ้าไร่
 • นายพนม เพ็งวิชัย สาธารณสุขอำเภอรัตนวาปี
 • นายชูชัช แก้วมณีชัย สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ตาก
 • นายแพทย์ไพโรจน์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนพิสัย
 • นายแพทย์อลงกฏ ดอนละ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระใคร
 • นายแพทย์บรรจบ อุบลแสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังคม
 • นายแพทย์แหลมทอง แก้วตระกูลพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่
 • นายกฤษฎากร วงษ์ชาลี จพ.สาธารณสุขอาวุโส รพ.เฝ้าไร่
 • นายอุดมศักดิ์ มหาชัย ผอ.รพ.สต.นาฮี

^_,^


ก่อนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม หัวข้อ “เรื่องเล่าเร้าพลัง งานได้ผล คนเป็นสุข” ที่ศาลาวัดแก้งใหม่ อ.สังคม เมื่อบ่ายวันที่ 26 พค. 2559 นั้น

คุณหมอล่า ทันตแพทย์วัชรพงษ์ หอมวุฒิวงศ์ และผู้เขียน ในบทบาทหลักเป็นผู้เหนี่ยวนำกระบวนการ (Mentor) ช่วยกันตัดสินใจ แบ่งกลุ่ม 5 ออกอีกเป็นกลุ่ม 5/1 และ 5/2

เพื่อให้การสื่อสาร การส่ง – รับ สาระ อารมณ์ ความรู้สึก เข้าถึงใจสมาชิกโดยง่าย

เพื่อเอื้อกระบวนการระดมจิตใจและความคิด ให้ก่อเกิดสนามพลังใหม่ .... จิตใจฮึกเหิมที่จะทำดี ผุดบังเกิดความรู้ใหม่ .... อย่างราบรื่น

^_,^

ระบบการบริหารจัดการ กลุ่มที่ 5/1


คุณหมอไพโรจน์เล่าว่า ที่ คปสอ.โพนพิสัย ไม่มีคำถามระหว่างกัน ทำงาน คปสอ.ติดดาวด้วยกัน ดึกก็ดึกด้วยกัน บรรยากาศร่วมมือร่วมใจ สามัคคีกัน แม้ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะผ่านการประเมินไหม (ระดับเขตสุขภาพ)

สรุปเป็นประเด็น บริหารดี มีมาตรฐานเดียวกันทั้งอำเภอ (CUP) เช่น พัฒนา รพ.สต. / คปสอ.ติดดาว

ที่กลุ่มประทับใจ คือ เรื่องเล่าจากพี่ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอเฝ้าไร่ มีความภาคภูมิใจในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย เห็นชัดเจนถึงความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย มีการจัดการให้เกิดการขับเคลื่อนโดยการปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้มาตรการทางสังคม

(คปสอ. หมายถึง คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอ ประกอบด้วย กรรมการจากโรงพยาบาลประจำอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอนั้น)

ปัจจัยและเงื่อนดี ๆ ด้านระบบบริหาร ที่สกัดมาได้

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล

2. ทีมงานดี เป็นเนื้อเดียวกัน ทั้งสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล และตำบล

3. ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง ร่วมมือกันมาก ช่วยเต็มที่

4. ทรัพยากรสนับสนุนการทำงาน มาตรฐานเดียวกันทั้งอำเภอ

5. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย

6. มาตรการทางสังคม

7. ระบบข้อมูลข่าวสาร

^_,^

ระบบการบริหารจัดการ กลุ่มที่ 5/2
คุณอัญชลีพร วุฒิเป๊ก หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ นำเสนอระบบการบริหารจัดการ กลุ่มที่ 5/2

ในการทำงานที่จะสามารถทำให้ประสบผลสำเร็จ ภาพกว้าง ๆ คุณลักษณะของผู้นำ ควรจะมี

1. ผู้นำองค์กรที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ อุทิศตน เสียสละ มีความสุขในงานที่ทำ มีความพอเพียง สมถะ

มีความพยายาม มุ่งมั่น ลดอัตตา ตัวตน ช่วยเหลือผู้อื่นและคืนสู่สังคม

2. ผู้นำองค์กร ต้องมองภาพใหญ่ที่จะทำให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า

คอยให้คำชี้แนะ คำแนะนำ มีธรรมาภิบาล เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

3. สร้างทีมงานให้เกิดผู้นำในรุ่นต่อๆ ไป ให้สามารถทำงานทดแทนกันได้ เมื่อผู้ปฏิบัติงานเดิมไม่อยู่ เช่น มีการย้าย ลาออก เป็นต้น

สร้างระบบ ให้ผู้นำสามารถเติบโตได้อีก

สรุปประเด็นคุณลักษณะของผู้นำที่ดี


^_,^ประเด็นคำถาม สิ่งที่ได้เรียนรู้และความประทับใจ ของสมาชิกกลุ่ม 5

1. เข้าสู่ Mode ธรรมะ ใกล้ชิดพุทธศาสนา

2. ได้รับความรู้เพิ่ม ความรู้ใหม่ มุมมองใหม่ รูปแบบกระบวนความคิดแนวใหม่ และเห็นภาพการทำงาน ได้ข้อคิดเพิ่มเติมจาก นพ.สสจ.ที่สุดยอดมาก

3. เป็นการประชุมแบบสบายๆ ไม่เครียด ผู้บริหารให้ความเป็นกันเอง ประทับใจในความเป็นในความเป็นพี่ น้อง ของชาวสาธารณสุขหนองคาย ได้รับรู้ความรู้สึกดีๆ จากผู้ที่ทำงานด้านสาธารณสุขอื่นๆ

4. เป็นการประชุมที่ทุกคนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ฝึกทักษะ การฟัง และแสดงความคิดเห็น การทำงานที่ประสบผลสำเร็จ

5. รู้สึกดีใจที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่ม

6. ทุกคนมีความตั้งใจสูงมากทุกคนพยายามตั้งใจทำหน้าที่

7. เพิ่มพูนประสบการณ์การบริหาร / การประชุมกลุ่ม

8. รู้สึกถึงการทำงานที่ต้องมีส่วนร่วมกันทั้ง สสอ./รพ./รพ.สต. กันทุกเรื่อง เพื่อเป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อเป้าหมายที่จะถึงชุมชน

9. ภาคีเครือข่ายที่ทำงานต้องมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน

10. ไม่มีเส้นแบ่ง หรือรั้วกั้นในระบบสุขภาพของประชาชน ที่ทุกภาคส่วนต่างๆ ร่วมทำ ร่วมสร้าง ไม่ใช่รอแต่บุคลากรสาธารณสุข

^_,^


ประเด็นคำถาม อีก 4 เดือน จะทำอะไรบ้าง

1. เชื่อว่าเราจะทำงานอย่างเข้มแข็ง ภายใต้ใจเป็นสุข มองงานให้ออก บอกคนให้เป็น

2. สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง ร่วมแรง ร่วมใจทำงาน เน้นความรัก ความสามัคคี และการมีส่วนร่วม ให้สมาชิกในองค์กรมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมประเมินผล จะพยายามทำให้โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นเนื้อเดียวกัน ทีมเดียวกัน เป็นหนึ่งเดียว

3. เยี่ยมสนับสนุนร่วมกันกับ CUP ผู้บริหารลงพบผู้ปฏิบัติทุก รพ.สต. เพื่อรับฟังและให้การสนับสนุนทีมงานของ รพ.สต. ชี้แจงเป้าหมายใหม่ให้ชัดเจน เร่งรัดการทำงานให้บรรลุเป้าหมายตาม KPI ของอำเภอ จังหวัด กระทรวง กำหนดผู้รับผิดชอบงานจาก Cockpit และ HDC แจ้ง รพ.สต.ดำเนินการ

4. จัดทำปฏิทินงานรายสัปดาห์ทุก รพ.สต. ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ ตามปฏิทินงานทุกสัปดาห์

5. ดำเนินการตามแผน 4 เดือน อย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนการปฏิบัติงาน/แก้ไขปัญหาเสริมพลัง งานที่เป็นจุดอ่อน ให้เป็นจุดแข็ง เพิ่มงบ สร้างขวัญ กำลังใจ

6. พัฒนาความร่วมมือ ภาคี เครือข่ายคืนผลลัพธ์ให้ทีม/เครือข่าย

7. ทำภารกิจที่รับมอบอย่างเต็มที่และทำอย่างรับผิดชอบ และอยากเห็นความสำเร็จ

8. ควบคุม กำกับ ประเมินผลงานตามตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์ และนโยบายกระทรวง

^_,^
บทกลอนที่ได้จากการทำกลุ่ม โดยสมาชิกกลุ่ม 5

บริหารจัดการดีมีเสน่ห์

ต่างคนเททุ่มให้ได้ความหวัง

เสริมบทบาทวาดภาพเสริมพลัง

ไม่หยุดยั้งการให้ได้ผลบุญ


เสริมพลังให้นักรักรู้จักรบ

เพื่อสมทบความดีที่เกื้อหนุน

สร้างศรัทธารักและรบได้เป็นทุน

ต่างได้บุญนี้ได้มาพาก้าวเดิน


นามสมชายโชติ ซ้องดั่งดวงแก้ว

เมื่อพบแล้วต่างรบ รัก ไม่ไขว้เขิน

ชาว สาสุข หนองคาย ทำงานเพลิน

ขอก้าวเดินต่อไป อย่างไม่ไลฟ์สไตล์


อยู่ที่ไหนทำทุกวันอย่างสรรสร้าง

ทำทุกอย่าง ครบทุกรส บทขานไข

ขอจงสุข เกิดพี่น้อง คนหนองคาย

จึงก้าวไปสู่ทุกที่ สุขภาพดีเทอญ

^_,^
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตหรรษา....Happy Ba Happy Lifeความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

สรุปกิจกรรมได้ชัดเจนมาก

ทีมทำงานเข้มแข็งเห็นสถานที่แล้ว

อยากไปด้วย

555

-สวัสดีครับพี่หมอ..

-ได้ชมบรรยากาศแล้ว..เจ๋งมาก ๆครับ

-ผมชอบงานเลี้ยง 555

-ด้วยความเคารพขอรับ...

เขียนเมื่อ 

จริงหรือคะ อ.ขจิต อยากมาเพราะสถานที่ 5555

fa, note-taker และทีมงานแผนฯ สรุปเก่งค่ะ

เขียนเมื่อ 

แหม .... ลงรูปงานเลี้ยงนิดเดียว คุณเพชรฯ ยังชอบ

ถ้ามาร่วมงาน จะสนุกแค่ไหน อิ อิ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณหมออีกรอบ

สถานที่และคนน่ารัก

55555

เขียนเมื่อ 

น้าน !!!! ว่าแล้ว แค่สถานที่ไม่พอหรอกค่ะ สำหรับ อ.ขจิต อิ อิ

เขียนเมื่อ 

โอ้ มิได้ติดตามนาน ท่านพี่หมอวิทยายุทธสูงขึ้นมาก .....:)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อ.วิชญ์ ไม่ได้เพิ่มอะไรนัก แต่ผู้ร่วมเวที "ถึงพร้อม" มากกว่าค่ะ พร้อมจะเปิดใจ เปิดสมอง เตรียมร่างกายพร้อม

พร้อมร่วมทำเพื่อประชาชนชาวหนองคายและผู้มาเยือนค่ะ