วันที่ 21 "เรื่อง เรียนรู้คำบุพบทพร้อมกับเด็กนักเรียน” 14 มิุนายน 2559

บันทึกการฝึกสอน

วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2559

เรื่อง “เรียนรู้คำบุพบทพร้อมกับเด็กนักเรียน”


14 มิถุนายน 2559 กิจกรรมบุพบทน่ารู้ ในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมรายวิชาภาษาไทย ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้นักเรียนแต่งประโยคที่เกี่ยวกับคำบุพบทที่ครูกำหนดให้ โดยขั้นตอนการสอนในครั้งนั้นครูให้นักเรียนดูประโยคบนกระดานและอ่านพร้อมๆกัน ให้นักเรียนสังเกตประโยคนั้นๆจากนั้นครูก็ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงความหมาย ชนิดและหน้าที่ของคำบุพบท ดังกล่าวเมื่อนักเรียนได้ศึกษาและสังเกต
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของคำบุพบทเรียบร้อยแล้ว ก็มาสู่ขั้นของการจัดกิจกรรม โดยครูมีจานบัตรคำที่ติดคำบุพบทไว้ให้นักเรียน จากนั้นเป็นกลุ่มผู้เรียนตามความสนใจและความสมัครใจของนักเรียนเอง เมื่อนักเรียนรวมกลุ่มเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแต่งประโยคคำบุพบทเหล่านั้น กลุ่มละ 5 ประโยค จากนั้นครูสุ่มนักเรียนออกมาเขียนคำบุพบทบนกระดาน ซึ่งถือวันนี้เราทำดีที่สุดแล้วแต่ก็ยังไม่ดีพอพยายามต่อไป
แค่นักเรียนตอบคำถามได้แค่นี้เราก็พอใจมากแล้ว การสอนหนังสือไม่ใช่แค่นักเรียนได้เรียนรู้แต่นักเรียนเข้าใจบทเรียนนั้นอย่างไรที่สำคัญกว่า ยกตัวอย่างเช่น วันนี้มีนักเรียนคนหนึ่ง แต่งประโยคคำบุพบทว่า “เขาเป็นคนภาคใต้” ทำให้เรารู้แล้วว่านักเรียนเข้าใจผิด เราต้องอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังว่าคำว่า ภาคใต้ ไม่ใช่คำบุพบทเพราะว่าเป็นชื่อเฉพาะของสถานที่ แต่ไม่ได้เจาะจงสถานที่ ยกตัวอย่างคำบุพบทบอกสถานที่ที่ถูกต้อง เช่น หนังสือของเขาอยู่ใต้โต๊ะ เมื่อเราเห็นข้อผิดพลาดนั้นแล้ว เราต้องแก้ไขทันที่เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน

“ต้องเรียนรู้อย่างเข้าใจและมีประสิทธิภาพ”


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)