วันที่ 18 พ.ย.49 ได้เข้าสัมมนาในหัวข้อการจัดทำวิทยานิพนธ์ ในช่วงเช้า รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพรช คณบดี ได้มาพูดในเรื่องของแนวทางการจัดทำวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาฟัง โดย อ.ได้ให้คาถาเพื่อความสำเร็จในการจัดทำ คือ SUCCESS

Self Awareness  การสร้างความตระหนัก

Understanding  การสร้างความรู้ความเข้าใจ

Cooperative Learning  เรียนรู้ร่วมกัน

Consistency  มีความคงเส้นคงวา มั่นคง

Empowerment  การเพิ่มแรงจูงใจ

Supporting  การสนับสนุน ส่งเสริม

Satisfaction  ความพึงพอใจ

แต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้วิทยานิพนธ์เสร็จเร็วและมีประสิทธิภาพคือการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง