ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่เข้าเรียนและใช้บริการ gotoknow ซึ่งยอมรับว่าไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ค่ะ แต่ก็จะพยายามศึกษาจาก blogที่มีการเสนอแนะวิธีการปรับปรุง blog ค่ะ

  • สำหรับการเรียนกฎหมายในวันจันทร์ที่ 13 พ.ย.49 ที่ผ่านมานั้นทำให้ทราบถึงภาพรวมว่าวิชาที่เรียนอยู่นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาข้อเท็จจริงในส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าการศึกษานี้ก็คือการพยายามเข้าใจสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นว่ามาจากสาเหตุอะไร และผลที่ได้คืออะไรเพื่อจะนำไปปรับใช้กับสภาพปัจจุบันซึ่งก็น่าจะต่างกับสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ตอนที่มนุษย์สร้างกฎเกณฑ์ต่างๆ
  • สำหรับวารสารที่อาจารย์ให้ไปอ่านนั้นข้าพเจ้ามีความสนใจในหัวข้อการสร้างคุณค่าตราสินค้าในธุรกิจโทรคมนาคม เนื่องจากเห็นว่าประเด็นที่น่าศึกษาเพิ่มเติมเนื่องจากประเทศไทยจำเป็นต้องแข่งขันในตลาดการค้าเสรีในอนาคตอันใกล้นี้
  • สำหรับการเรียนในครั้งต่อไปข้าพเจ้ายังคงมีความคาดหวังที่จะเห็นภาพรวมของกฎหมายก่อนที่จะมีการนำ case มาศึกษาและวิเคราะห์ ซึ่งในคาบที่แล้วก็พอจะเห็นมาบ้างแล้วแต่ข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะยังมีรายละเอียดอีกค่ะ