Contact

วิชากฎหมายและโทรคมนาคม

  วิชากฎหมายและโทรคมนาคม  

ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่เข้าเรียนและใช้บริการ gotoknow ซึ่งยอมรับว่าไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ค่ะ แต่ก็จะพยายามศึกษาจาก blogที่มีการเสนอแนะวิธีการปรับปรุง blog ค่ะ

  • สำหรับการเรียนกฎหมายในวันจันทร์ที่ 13 พ.ย.49 ที่ผ่านมานั้นทำให้ทราบถึงภาพรวมว่าวิชาที่เรียนอยู่นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาข้อเท็จจริงในส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าการศึกษานี้ก็คือการพยายามเข้าใจสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นว่ามาจากสาเหตุอะไร และผลที่ได้คืออะไรเพื่อจะนำไปปรับใช้กับสภาพปัจจุบันซึ่งก็น่าจะต่างกับสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ตอนที่มนุษย์สร้างกฎเกณฑ์ต่างๆ
  • สำหรับวารสารที่อาจารย์ให้ไปอ่านนั้นข้าพเจ้ามีความสนใจในหัวข้อการสร้างคุณค่าตราสินค้าในธุรกิจโทรคมนาคม เนื่องจากเห็นว่าประเด็นที่น่าศึกษาเพิ่มเติมเนื่องจากประเทศไทยจำเป็นต้องแข่งขันในตลาดการค้าเสรีในอนาคตอันใกล้นี้
  • สำหรับการเรียนในครั้งต่อไปข้าพเจ้ายังคงมีความคาดหวังที่จะเห็นภาพรวมของกฎหมายก่อนที่จะมีการนำ case มาศึกษาและวิเคราะห์ ซึ่งในคาบที่แล้วก็พอจะเห็นมาบ้างแล้วแต่ข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะยังมีรายละเอียดอีกค่ะ

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 60850, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #วิชากฎหมายและโทรคมนาคม

Recent Posts 

Comments (1)

อยากให้เพื่อนๆ มาร่วมแสดงความเห็นส่วนตัวหน่อย ว่าในใจเพื่อนๆ อยากให้เรื่องนี้ดำเนินต่อไปอย่างไร เพื่อให้ประเทศไทยมีทางออกที่ดีที่สุด หลังจากเหตุการณ์การรับซื้อสัมปทานเถื่อนที่เกิดขึ้นนี้http://gotoknow.org/blog/sirachat/63765