จากเรียนในวันอังคารที่ 14 พฬยฬ 2549 ที่ผ่านมาทำให้ตัวข้าพเจ้าสามารถทำการ Zip งานก่อนส่งได้