เนื่องจากปัจจุบันราคาของยางพารามีสภาวะที่ตกกต่ำซึ่งเกิดจากราคาค่าเงินผันผวนตามสภาพคล่องทางการตลาดของทำให้ราคายางตกต่ำ