ข้าราชการกับสมรรถนะเป็นของคู่กันซะแล้ว ...จะหนีก็ไม่รู้จะหนีไปไหน หนีไปทำไม ก็ตอนนี้เป็นข้า-ราช-การได้ทำงานเพื่อแผ่นดินก็ดีแล้วเนอะ

แต่..สมรรถนะก็เยอะจัง จนท้อใจว่า...ตัวเราจะผ่านสมรรถนะทั้งหลายที่ต้องมีมั้ยเนี่ย?

    กพ.บอกว่า สมรรถนะคือ  คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ/ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆที่ทำให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่น

      อย่างแรก.. สมรรถนะข้าราชการกรมอนามัย

สมรรถนะหลัก(core competency) มี 9 ด้านได้แก่

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ แบ่งเป็น 4 ระดับ

2. การทำงานเป็นทีม มี 13 ข้อไม่แบ่งระดับ

3.จิตสำนึกด้านบริการ มี 14 ข้อไม่แบ่งระดับ

4. จริยธรรม มี 8 ข้อ ไม่แบ่งระดับ

5. ภาวะผู้นำ แบ่งเป็น 4  ระดับ

6. การประสานงานและการสื่อสาร แบ่งเป็น 4  ระดับ

7.การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น 4  ระดับ

8. ความสามารถด้านIT มี 6ข้อไม่แบ่งระดับ

9.การบริหารการเปลี่ยนแปลง แบ่งเป็น 4  ระดับ

สมรรถนะด้านเทคนิคร่วม(shared technical competency) มี 10 ด้านได้แก่

1. การพัฒนาองค์ความรู้ แบ่งเป็น 4 ระดับ

2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ แบ่งเป็น 4 ระดับ

3. การนิเทศงาน แบ่งเป็น 4 ระดับ

4.การบริหารโครงการ แบ่งเป็น 4 ระดับ

5. การพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่าย แบ่งเป็น 4 ระดับ

6. การประเมินผล แบ่งเป็น 4 ระดับ

7. การบริหาร outsource แบ่งเป็น 4 ระดับ

8. การให้คำปรึกษา แบ่งเป็น 4 ระดับ

9. การพัฒนาและจัดทำหลักสูตร แบ่งเป็น 4 ระดับ

10. การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แบ่งเป็น 4 ระดับ

สมรรถนะด้านเทคนิคของกลุ่มงาน/ฝ่าย 1 ข้อ

- ความรู้ความสามารถทางการพยาบาล มี 4 ข้อไม่แบ่งระดับ

     อย่างที่สอง..สมรรถนะของงานbest practices

เป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะด้านเทคนิคสำหรับการปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม ของกรมอนามัย อีก 6 ด้าน

1.การวิเคราะห์ลูกค้า แบ่งเป็น 4 ระดับ

2. การวิเคราะห์ ประเมินผล และจัดทำหลักสูตรการสอน แบ่งเป็น 4 ระดับ

3.การบริหาร จัดการสื่อการสอน แบ่งเป็น 4 ระดับ

4. ทักษะการสอน แบ่งเป็น 4 ระดับ

5. การประชาสัมพันธ์ แบ่งเป็น 4 ระดับ

6. ความรู้เฉพาะด้าน แบ่งเป็น 4 ระดับ

แล้วรายละเอียดสมรรถนะของงานbest practices จะบอกเล่าในภาค 2...นะค่ะ

          อย่างที่สาม..สมรรถนะ พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ  

 แบ่งตามซีและเป็นแบบพรรณนาซึ่งคล้ายคลึงกับสมรรถนะของกรมอนามัย...(คล้ายคลึงนะคะไม่เหมือนซะทีเดียว)

    สมรรถนะหลัก(core competency) มี 5 ด้านได้แก่

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์

2. การบริการที่ดี (กรมอนามัยเรียก..จิตสำนึกด้านบริการ)

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (กรมอนามัยเรียก..การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง)

 4. จริยธรรม

5. ความร่วมแรงร่วมใจ (กรมอนามัยเรียก..การทำงานเป็นทีม)

     สมรรถนะประจำกลุ่มงาน(functional competency) มี 4 ด้านได้แก่

1. การพัฒนาศักยภาพคน

2. การดำเนินงานเชิงรุก

3. การคิดวิเคราะห์

4. การมองภาพองค์รวม

5.ภาวะผู้นำ(เฉพาะผู้บริหาร/หัวหน้างาน)

      อย่างที่สี่..สมรรถนะตามลักษณะงาน(Role profile)

1. หน้าที่รับผิดชอบหลัก

 - ด้านปฏิบัติการ/งานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

- ด้านบริหารและกำกับดูแล

- ด้านวางแผน

- ด้านการประสานงาน

-ด้านบริการ

2. ความรู้ความสามารถ

- ความรู้ที่จำเป็นในงาน

-ความรู้เรื่องกฏหมายและกฏระเบียบราชการ

3. ทักษะที่จำเป็นในงาน

-ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 

-ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

-ทักษะการคำนวณ 

-ทักษะการบริหารจัดการข้อมูล

4. ประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน

           สมรรถนะเยอะจริงๆเลยใช่มั้ยค่ะ แต่ครอบคลุมหรือเปล่าฝากชาว blog ช่วยตรวจสอบด้วยนะค่ะเผื่อหายไปอีก แล้วคิดเหมือนกันมั้ยค่ะ ..การเป็นข้าราชการที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่เรื่องง่าย  เลยนะ แต่ถ้าคุณพบก็ฝากบอกด้วยว่าอย่าลืมมาเที่ยวแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการเป็นข้าราชการที่สมบูรณ์แบบกันนะจ้ะ