การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุด พหุนามน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุด พหุนามน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางนิภาพร ดาบทอง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

        การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ ชุด พหุนามน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุด พหุนามน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุด พหุนามน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จำนวน 29 คน ซึ่งได้มาโดยวิธี การสุ่มอย่างง่าย(Sample random sampling)โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบฝึกทักษะ ชุด พหุนามน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พหุนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุด พหุนามน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20 ชั่วโมง และ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุด พหุนามน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการทดลอง ตามแผนการทดลองแบบ One Group Pretest–Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต() ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test แบบ dependent)

ผลการศึกษาพบว่า 

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ ชุด พหุนามน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.05/83.60 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุด พหุนามน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุด พหุนามน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในระดับ        มากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาชุดฝึกคิดเลขเร็ว เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นความเห็น (2)

เพ็ญพักตร์ ช่วยพันธ์
IP: xxx.158.165.137
เขียนเมื่อ 

นวัตกรรมดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เนื้อหามีความเหมาะสมกับช่วงวัย สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงขึ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ได้

ขอบคุณมากค่ะคุณเพ็ญพักตร์ สามารถเสนอแนะได้นะค่ะ