การพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา


สสค. และ สกว. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา” ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ และเชิญผมไปกล่าวนำ ตอนเปิดประชุม

ผมได้เตรียม ppt ไปให้ความเห็นสั้นๆ ๒๐ นาที เพื่อชี้ให้เห็นความสำคัญของระบบ Internal Quality Assurance ฟัง narrated ppt ได้ ที่นี่


วิจารณ์ พานิช

๒๘ เมษายน ๒๕๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)