160605-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Stratum & strata

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Stratum & strata นาม รูป เอกพจน์และพหูพจน์ ตามลำดับ

หมายถึง ชั้น ในแนวนอนของวัสดุใดๆ

โดยใน Geology (ธรณีวิทยา) คือชั้นหินที่มีองค์ประกอบชนิดเดียวกันตลอดแนว

‘This is a stratum of volcanic rock.’

‘This novel contains many strata of meaning.’

บ่อยครั้ง มีการใช้ ‘Strata’ เป็นเอกพจน์ และสะกดรูปพหูพจน์เป็น ‘Stratas’ ซึ่งถือว่า ‘ผิด’


(CED) อธิบาย ความหมาย นาม “STRATUM” รูปพหูพจน์ “Strata” หรือ “Stratums”

ใช้ใน Geological Science ปกติในรูปพหูพจน์ หมายถึง

ชั้นใดๆ ที่แบ่งแยกตะกอนหินทับถม โดยมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด

ใช้ใน Biology หมายถึง ชั้นเดี่ยวของเนื้อเยื่อหรือ cells

ใช้ ทั่วไป หมายถึง ชั้นหนึ่งของ วัสดุ ใดๆ โดยเฉพาะ ในจำนวนหลายชั้นที่ซ้อนขนานกันอยู่

ใช้ใน ภูมิศาสตร์กายภาพ (Physical geography) หมายถึง

ชั้นหนึ่งของ Ocean หรือ Atmosphere ที่ได้มีการ demarcated (กำหนดแบ่งเขตไว้) ไม่ว่าตามธรรมชาติหรือด้วยวิธีการ Arbitrarily (ชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ)

ใช้ใน Sociology (สังคมวิทยา) หมายถึง

ระดับหนึ่งของการแบ่งชนชั้นในสังคม (social hierarchy) ที่มีความแตกต่าง ตาม criteria เช่น ความสำเร็จทางการศึกษา หรือ วรรณะของคนในศาสนา


โปรดดู ความหมายคำย่อ ที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)