JJ16V5_7 วิชาชีพดูแลความเป็นมนุษย์

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วิชาชีพดูแลความเป็นมนุษย์

แอบพาไปดู ความตั้งใจ ของ มนุษย์กลุ่มเล็กๆ ที่ร่วมกันทำงานแบบ " สหสาขาวิชาชีพ"

เรื่องราวหลากหลายในสังคมปัจจุบัน ที่มีคนบางกลุ่ม ทำให้ ประชาชน เสื่อมศรัทธา

แต่ก็ยังมีหลายๆสังคม ที่ชุมชนนักปฏิบัติ เฝ้าปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ในการทำงาน ที่มีชีวิตมนุษย์ด้วยกันเป็นเป้าหมาย ที่จะให้เกิดความปลอดภัย อย่างสูงสุด

ความลับดำมืด ของหลายๆเรื่องที่ เหมือน หญ้าปากคอก หากไม่มี "เวลา" ในการพัฒนาร่วมกัน

หลักฐานเชิงประจักษ์ ต้องทำวิเคราะห์ หา สาเหตุ เพื่อมองหาช่องว่างในการ พัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพ เป็น เรื่องที่ต้อง กระทำอย่างต่อเนื่อง

การรวมตัวกันนอกจะมี คำสั่งอย่างทางการ ที่เรียกว่า "นายสั่งมา" จะไม่สำเร็จหาก "ใจไม่สั่งมา" ให้เกิด "การถอดบทเรียน" นำประสบการณ์ ที่หลากหลายมุมมอง หลากหลายประเด็น ที่ต้องใช้เวลา โอกาส เวที และ การแก้ปัญหา อย่างแยบยล

การนำข้อมูล จากแหล่งต่างๆ มาเปรียบเทียบ เป็น เรื่องจำเป็น

Imaging 3.0 เป็นตัวอย่างที่ จะพัฒนา ภาวะ ผู้นำ ของ รังสีแพทย์ ใน สหรัฐอเมริกา

หรือ JCI นำมาใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อการเรียนรู้ ในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

เอกสาร ต่างๆ ต้องนำมา ถอดประเด็น นำมาใช้ให้ได้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง

การนำปัญหาจริง จากหน้างาน มาใช้ประโยชน์ ต้อง ทำอย่างต่อเนื่อง

การเสริมประเด็น จากที่ปรึกษา หรือ คุณอำนวย ในชีวิตจริง เช่น การสอบถาม " ความไม่พึงพอใจ ในการรับการบริการ" ได้นำมาใช้ในโอกาส ต่อไป

คู่มือการปฏิบัติงาน จำเป็นอย่างยิ่งต้องมี และ ทบทวน อย่างสม่ำเสมอ

ท้ายที่สุด ต้องระลึกที่ สมเด็จพระราชบิดาได้ สั่งสอน พวกเรา คือ การนึกถึงประโยขน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

มนุษย์ ต่าง กับ ลูกค้า หรือ ผู้รับบริการ

เพราะ "มนุษย์ ในวิชาชีพ พวกเรา คือ ครู ที่ทำให้เราได้ เกิดการเรียนรู้ สามารถ ประกอบ สัมมาอาชีพ ได้อย่างเต็ม ความภาคภูมิ"

JJ ๕๙ เรื่องเล่าชวนรู้ ( 230516 ณ มอดินแดง )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)