นายสุพล ทันประโยชน์ รหัสนักศึกษา 5821142335

งานเดี่ยว

วิชา BC 201 Computer Systems

สถานที่ออกปฏิบัติงาน ห้องสมุด กศน. อำเภอกุมภวาปี


สอนโดย

อาจารย์ อดุลย์ ทองแกม

จัดทำโดย

นายสุพล ทันประโยชน์

รหัสนักศึกษา 5821142335

คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานเดี่ยว

สถานที่ ห้องสมุด กศน. อำเภอกุมภวาปี

ผู้รับผิดชอบ

นายณัฐวุฒิ จักภักดี นางสาวนุชนาฏ วงศา


  • นักศึกษาสรุปงานเป็นรายบุคคล
    • ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

- รับผิดชอบทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์

- รับผิดชอบเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์

- รับผิดชอบอัพเดตโปรแกรมเครื่อง

- รับผิดชอบเช็คสเปกเครื่องของสำนักงาน

    • ประเด็นปัญหาที่พบ

- มีเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 8 เครื่อง เปิดไม่ติด 3 เครื่อง

- สายไฟขาด 1 เครื่อง ใช้ไม่ได้

- Power Supply พัง 2 เครื่อง

- อุปกรณ์ในการซ่อมและทำความสะอาดไม่เพียงพอ

- เปิดเครื่องไม่ติด

    • แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ

- แก้ปัญหาเครื่องที่ไม่ติดโดยเช็คสายไฟ เช็คอุปกรณ์เครื่อง ขัดแรม

- นำสายไฟเครื่องอื่นมาเปลี่ยนเพื่อเช็คเครื่องที่มีปัญหา

- แจ้งให้พี่ที่รับผิดชอบดูแลนำเมาท์และคีย์บอร์ดมาเพิ่ม

    • ความรู้และความประทับใจที่ได้รับ

- ได้รับความรู้เพิ่มในการลงวินโดว์และการเช็คเครื่อง

- ประทับใจเพื่อนในกลุ่มที่มีความสามัคคี

- ประทับใจพี่ที่ดูแลสำนักงานที่ให้ความรู้


ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์/ตรวจเช็คเครื่องที่มีปัญหาถอดแรมออกมาขัดบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายสุพล ทันประโยชน์ความเห็น (0)