คุณภาพอยู่ที่ไหน

คุณภาพ เริ่มต้นที่ตัวเราเอง ก่อน จากนั้น ลงมือทำ อย่างมีคุณภาพ ตามหลักมาตรฐาน วิชาการ วิชาชีพ และวิชาคน เพื่อความปลอดภัยและถูกต้องแก่ผู้รับบริการ

สวัสดีครับ

ผมได้รับเชิญไปบรรยายเรื่องคุณภาพของภาพถ่ายด้วยรังสีเอกซ์

ค้นคว้า อ่านหนังสือ ระหว่างเตรียมเอกสาร

ก็พยายามหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพรังสี

ว่า... มีอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างกับการถ่ายภาพที่มีคุณภาพ บ้าง

แต่... สิ่งที่หา

ส่วนใหญ่พบว่า เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ขบวนการได้มาซึ่งคุณภาพของภาพ

สิ่งเหล่านี้ คือ ขบวนการ (process) การกระทำต่างๆเพื่อให้เกิดผลงาน ไม่ว่าจะเป็น...

การใช้พารามเตอร์ที่เหมาะสม ได้แก่ kV, mAs, small or large focal spot size

ระยะทางที่เหมาะสม

อุปกรณ์รับภาพที่เหมาะสม

การสื่อสารกับผู้รับบริการ

เป็นต้นขบวนถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ เพื่อสร้างภาพที่ดี มีคุณภาพ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง

เราพยายามมองหา คุณภาพของภาพ

แล้ว คุณภาพอยู่ที่ไหน?

เริ่มต้นที่ไหน?คุณภาพ ควรเริ่มต้น ที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน

โดย...

คิด ที่จะทำงานอย่างมีคุณภาพ

ตั้งใจ ระหว่างการทำงาน เพื่อให้เกิดผลงานมีคุณภาพ

ลงมือทำ ด้วยคุณภาพ ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน ความถูกต้อง ความปลอดภัย

ใช้ความรู้ ทักษะ อย่างถูกต้อง

มีสติ ระหว่างการทำงาน

แล้ว คุณภาพดีๆ จะเกิดขึ้น คุณภาพจะตามมาแน่นอนสรุป

คุณภาพ เริ่มต้นที่ตัวเราเอง ก่อน

จากนั้น ลงมือทำ อย่างมีคุณภาพ ตามหลักมาตรฐาน วิชาการ วิชาชีพ และวิชาคน เพื่อความปลอดภัยและถูกต้องแก่ผู้รับบริการ แล้ว คุณภาพดีๆ จะเกิดขึ้น คุณภาพจะตามมาแน่นอน
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รังสีเทคนิคขอนแก่นความเห็น (0)