เราๆ ท่านๆ คงจะได้ยินโฆษณา น้ำประปาดื่มได้ จากการประปาฯ บ้าง จากผู้เชี่ยวชาญมาไม่มากก็น้อย

 • โรงพยาบาลที่ผู้เขียนทำงานใช้น้ำบาดาล ปี 2548 มีการสุ่มตัวอย่างไปตรวจ พบมีสารหนูเกินมาตรฐาน... นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่า น้ำประปาแต่ละที่อาจมีมาตรฐานไม่เท่ากัน

 

เด็กไทยยุคนี้มีปัญหาหลายเรื่องที่ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นห่วง เช่น ภาษาอังกฤษ ระดับสติปัญญา (I.Q.) ความสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ฯลฯ

 • อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญท่านกล่าวว่า ปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากน้ำดื่มที่ไม่ได้มาตรฐาน

 

ผลสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศหรือ TOEIC ปี 2547-2548 ปรากฏว่า

 • กัมพูชาได้ 606 คะแนน
 • ไทยได้ 524 คะแนน

ส่วนผลสอบ TOEFL ปี 2547-2548 เด็กไทยได้คะแนนน้อยกว่าเพื่อนบ้านดังตาราง (ตารางที่ 1)

 • ตารางที่ 1: ผลสอบ TOEFL ปี 2547-2548 ของเด็กไทยและเพื่อนบ้าน
ประเทศ คะแนน
พม่า 214
เวียดนาม 205
ลาว 203
ไทย 201
 • อาจารย์แพทย์หญิงแสงโสม สีนะวัฒน์ นักวิชาการโภชนาการ กรมอนามัยกล่าวว่า เด็กไทยมีระดับสติปัญญาลดลงตามอายุ ยิ่งอายุมากยิ่งฉลาดน้อยลงดังตาราง (ตารางที่ 2)

 

ตารางที่ 2: แสดงอายุและระดับสติปัญญา (I.Q.)

ปี อายุเด็กไทย I.Q. เฉลี่ย
2540 6-13 91.9
2546 6-13 88.0
2546 13-18 65.1
 • การสำรวจระดับสติปัญญาเด็กไทย (I.Q.) ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 8,974 คนในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมาพบว่า เด็กไทยมีสติปัญญาลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นดังตาราง (ตารางที่ 3)

                                  

ตารางที่ 3: แสดงช่วงอายุ และระดับสติปัญญาเด็กไทย

ช่วงอายุ (ปี) I.Q. เฉลี่ย
น้อยกว่า 3 100
3-5 91
6-13 88
13-18 87
 • เด็กไทยมีปัญหาความสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกดังตาราง (ตารางที่ 4)

 

 • ตารางที่ 4: แสดงความสูงเด็กไทย และเกณฑ์มาตรฐาน
เด็ก (16 ปี) ส่วนสูง (ซม.) มาตรฐาน (ซม.)
เด็กชาย 162.5-166 173.5
เด็กหญิง 156-157 162.5

อาจารย์นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่า ผลจากการตรวจสอบน้ำประปาหมู่บ้านในอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานีพบว่า

 • น้ำประปาหมู่บ้านมีธาตุเหล็กเกินมาตรฐาน 49.87% และมีตะกั่วเกินมาตรฐาน 12.81% เนื่องจากโครงการน้ำประปาหมู่บ้านไม่มีระบบกรองน้ำ

 

 • การได้รับธาตุเหล็กมากเกินมีส่วนทำให้ร่างกายดูดซึมแร่ธาตุอื่นๆ เช่น แคลเซียม ฯลฯ ได้น้อยลง และอาจมีพิษต่อตับ และหัวใจได้ในระยะยาว

การได้รับธาตุตะกั่วมากเกินมีส่วนทำลายสมอง ทำให้สติปัญญาลดลง และอาจมีพิษต่อไตด้วย

 • วันนี้... ท่านผู้อ่านดื่มน้ำอะไรครับ

    แหล่งข้อมูล :

 •  ขอขอบคุณ > สกู๊ปหน้า ๑: น้ำประปาหมู่บ้าน เหตุคนไทยเตี้ย-โง่. ไทยรัฐ. ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙. หน้า ๑,๕.
 • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ > ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ > สงวนลิขสิทธิ์
 • ยินดีให้ท่านผู้อ่านนำไปใช้โดยไม่เกี่ยวข้องกับการค้าได้ครับ...