​การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมอ่าวอุดม

ด้วยเห็นว่าสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกับงานอนุรักษ์ จึงได้เริ่มทำจากชุมชนบ้านเกิดของตนเองจนกลายเป็น “ธรรมนูญชุมชนอ่าวอุดม”โมเดลต้นแบบการจัดการชุมชนที่หลายพื้นที่นำไปประยุกต์ใช้

การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมอ่าวอุดม

อ่าน ที่นี่ มีการวิจัยชุมชนหาข้อมูลหลักฐานการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยอุตสาหกรรม สร้างธรรมนูญชุมชนอ่าวอุดม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างความปรองดองร่วมกันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

วิจารณ์ พานิช

๑๙ เม.ย. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)