โปรแกรมการทำงานเพื่อลดวันต้องโทษ (Inmates work for freedom Program)

การนำผลการทำงานครบกำหนดเวลา 3 วัน มาใช้สิทธิในการลดวันต้องโทษจำคุก ได้ จำนวน 1 วัน ........................

โปรแกรมการทำงานเพื่อลดวันต้องโทษ หรือ โปรแกรมการทำงานเพื่อเสรีภาพ (Inmates work for freedom Program) ของประเทศบราซิล เป็นโปรแกรมที่เกิดขึ้นจากนโยบาย และ แนวคิดในการแก้ไขปัญหานักโทษล้นคุกของรัฐบาล เนื่องจากบราซิลมีปริมาณผู้ต้องขัง เกินอัตราความจุอยู่ที่ร้อยละ 167 (ความจุ ณ ธันวาคม 2011) นับว่าเป็นเรือนจำที่มีความแออัดมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ก่อให้เกิดปัญหานักโทษล้นคุก ส่งผลกระทบต่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง นอกจากนั้น กลุ่มสิทธิมนุษยชนได้อ้างว่าเรือนจำบราซิลมีความแออัดยัดเยียดที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังอย่างรุนแรง ทำให้รัฐบาล และ กรมราชทัณฑ์บราซิล ได้นำโปรแกรมการทำงานเพื่อลดวันต้องโทษ มาช่วยแก้ไขปัญหานักโทษล้นคุก โดยมีหลักเกณฑ์การดำเนินงาน แนวทางการดำเนินงาน และ ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป ดังนี้ด้านหลักเกณฑ์การดำเนินงาน คณะกรรมการพิเศษของบราซิล ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ต้องขังที่ทำงาน ผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรืองานอื่นๆ เพื่อหารายได้ให้กับทางเรือนจำบราซิล ครบกำหนด จำนวน 3 วัน มีสิทธินำผลการทำงานมาใช้สิทธิ์ในการลดวันต้องโทษได้ จำนวน 1 วัน รวมทั้งยัง ได้ค่าจ้างรายวันในอัตราสามในสี่ของค่าจ้างขั้นต่ำของบราซิล

ด้านแนวทางการดำเนินงาน เป็นการดำเนินงานภายใต้บังคับกฎหมายอาญาที่ระบุว่า “การทำงานของผู้ต้องขังจะต้องมีองค์ประกอบของการศึกษา และ การผลิต” และ เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน มูลนิธิ FUNAP และ พันธมิตร และ ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในเซาเปาโล เช่น ห้างสรรพสินค้าดัสลา เป็นต้น

ด้านผลการดำเนินงาน ที่เรือนจำในเซาเปาโล และ เรือนจำโปรเฟสเซอร์ แอวอลน์ดาว พิเรส เดอ เดกัมโปส ซึ่งเป็นเรือนจำความปลอดภัยสูงสุด ใน รัฐมีนัส จิไรส มีจำนวนผู้ต้องขังมากกว่า 5,000 คน เข้าร่วมในโครงการทำงานเพื่อลดวันต้องโทษ มีกิจกรรมการฝึกอบรม ความรู้ ทักษะ อาชีพ การตัดเย็บเสื้อผ้า ทำผ้ากันเปื้อน ตุ๊กตา กระเป๋า การถักนิตติ้ง และ โครเชต์ เป็นต้น ทำให้เรือนจำสามารถนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว จำหน่าย มีรายได้เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายงบประมาณคุกซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชน ด้านผู้ต้องขังมีสิทธินำผลการทำงานมาใช้สิทธิ์ในการลดวันต้องโทษ และ ยังได้รับค่าจ้างไว้ใช้สอยส่วนตัว ช่วยเหลือครอบครัว หรือ เก็บออมเป็นทุนไว้ใช้สอยภายหลังพ้นโทษ รวมตลอดถึงการนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนกองทุนช่วยเหลือเหยื่อหรือผู้เสียหาย เป็นต้นโดยสรุป

โปรแกรมการทำงานเพื่อลดวันต้องโทษ (Inmates work for freedom Program) ก่ อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับผู้ต้องขัง และ ทางเรือนจำหลายประการ กล่าวคือ ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมทำงานผลิตสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ทำงาน ได้เรียนรู้ ทักษะ อาชีพ เทคนิคการค้า และ ธุรกิจ และยังได้รับค่าจ้างจากการทำงานไว้ใช้สอยส่วนตัว ช่วยเหลือครอบครัวระหว่างต้องโทษ มีเงินส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้จ่ายภายหลังพ้นโทษ และ การนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนกองทุนช่วยเหลือเหยื่อหรือผู้เสียหาย รวมตลอดถึง การนำผลการทำงานครบกำหนดเวลา 3 วัน มาใช้สิทธิในการลดวันต้องโทษได้ จำนวน 1 วัน ทางฝ่ายเรือนจำสามารถนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว จำหน่าย ให้กับประชาชนมีรายได้สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายงบประมาณคุกซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง รวมตลอดถึงยัง สามารถแก้ไขปัญหานักโทษล้นคุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ตามนโยบายของรัฐบาล


......................วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

13 เมษายน 2559
อ้างอิง

วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ ถอดรหัสโปรแกรมแก้ไขปัญหานักโทษล้นคุก ตอน บราซิเลีย โมเดล วารสารราชทัณฑ์ 62, 1 (2557) 36 - 45
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายกระบวนการยุติธรรมเชิงพุทธ กฎหมายและการบังคับโทษจำคุกเชิงพุทธ และ เครือข่ายทนายความเชิงพุทธความเห็น (4)

สวัสดีปีใหม่ไทย ครับ อาจารย์วินัย ครับ

เขียนเมื่อ 

ในต่างประเทศวางแผนดีนะครับ

สวัสดีปีใหม่ไทยครับ

ขอขอบคุณอาจารย์แห่งความดีมากน่ะครับที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจ

ขอขอบคุณอาจารย์ ดร.ขจิต มากน่ะครับ ที่กรุณาแสดงความเห็น และ ให้กำลังใจ