ปราชญ์ผู้นำชุมชนในภาคตะวันตกกลุ่มเกษตรอินทรีย์(ครั้งที่4)</span>

พ.ด1เป็นสารใส่ปุ๋ยหมัก

สรรพคุณ

1ปรับปรุงสมบัตฺิทางกายภาพดินทำใหดินโปร่งร่วนซุยดินอุ้มน้ำดีขึ้น

2ดูดซับธาตุอาหารในดินไม่ให้ถูกชะล้างสูญเสียไปได้ง่าย

3เป็นแหล่งธาตุอาหารพืชทั้งธาตุอาหารเหล็กธาตุอาหารรองและจุลธาตุ

4เพิ่มความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดเป็นด่างของดิน

5เพิ่มปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน

วัสดุสำหรับผลิตปุ๋ยหมัก:

1.วัสดุเศษพืช 1ตัน(1,000กิโลกรัม)

2.มูลสัตว์ 200กิโลกรัม

3.ปุ๋ยยูเรีย 2กิโลกรัม

4.สารเร่งซุปเปอร์พต.1 1ซอง

วิธีทำ:

1.ละลายน้ำ1ปี๊บ(20ลิตร)คนให้เข้ากันนาน10นาที


2.รดสารละลายซุปเปอร์พต.1ลงในกองปุ๋ยหมัก

3.ตั้งกองปุ๋ยหมักให้มีความกว้าง2เมตรยาว3เมตรและสูง1.5เมตรรดน้ำให้มีความชื้น60เปอร์เซ็นต์

4.กลับกองปุ๋ยหมักพร้อมกับรดน้ำทุก 10วันจนกระทั่งเป็นปุ๋ยหมัก

อัตราและวิธีการใช้:

1.ข้าวไม้ดอก:ใช้2ตันต่อไร่หว่านให้ทั่วพื้นที่แล้วไถกลบก่อนปลูกพืช

2.พืชไร่:ใช้2ตันต่อไร่โรยเป็นเเถวตามแนวปลูกพืชแล้วคลุกเคล้ากับดิน

3.พืชผัก:ใช้4ตันต่อไร่หว่านทั่วแปลงปลูกไถกลบขณะเตรียมดิน

4.ไม้ผลไม้ยืนต้น:

เตรียมหลุมปลูก:ใช้20กิโลกรัมต่อหลุมคลุกเคล้าปุ๋ยหมักกับดินใส่รองก้นหลุม

ต้นพืชที่เจริญแล้ว:ใช้20-50กิโลกรัมต่อต้นโดยขุดร่องลึก10เซนติเมตรตามแนวทรงพุ่มของต้นใส่ปุ๋ยหมักในร่องและกลบด้วยดินหรือหว่านให้ทั่วภายใต้ทรงพุ่ม

หมายเหตุ:สารเร่งซุปเปอร์พต.1ไม่มีจำหน่ายสามารถไปซื้อได้ที่กรมพัฒนาที่ดินได้ที่เดียว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์:ภาวะผู้นำในภาคตะวันตกความเห็น (0)