160402-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด R – Restive & restless / resume & continue

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Restive & restless สองคำเกี่ยวข้องกันมาจากราก Latin หมายถึง ยังคงยืนอยู่

Restive adj. หมายถึง คนหรือสัตว์ที่ไม่สามารถอยู่อย่างสงบ

เพราะไม่อาจทนกับการถูกกักหรือควบคุม หรือไม่อาจอดทนกับความล่าช้า

When tied to a hitching post, the horse became restive.

The crowd was growing increasingly restive.

restive แสดงนัย การขัดขืนไม่ยอมขยับ ดื้อ หรือพยศ ของม้าที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งผู้ขี่

Restless adj. คำที่ใช้ทั่วไปกับ ความไม่สงบหรือไม่สบายของจิตใจหรืออารมณ์ มากกว่ากับร่างกาย

และ restless แสดงนัยว่า ไม่มีการหน่วงเหนี่ยวกักกันจริงๆ

This restless patient has grown restive under hospital regulations.


Resume & continue เห็นความต่างได้จากประโยค

The rain continued for three hours, stopped for a few minutes, and then resumed.

Resume กริยา หมายถึง ดำเนินต่อไป (หรือเริ่มทำอีกครั้ง) หลังจากถูกขัดจังหวะ

A day later normal service was resumed. He sipped at the glass of water and then resumed.

(ODE) อธิบายว่า มาจากอังกฤษสมัยกลาง เกี่ยวข้องกับ assume (ยอมรับ)

ซึ่งแยกขยายไปถึง consume (take up together); presume (take before) และ resume (take back)

Continue กริยา มีความหมายอย่างเดียวกับ resume หากแต่ไม่มีการขัดจังหวะเกี่ยวข้อง

(EMD) ให้คำแปล continue ออกเสียง ‘kun’tin-yoo” ว่า ดำเนินต่อไป หรือเริ่มอีกครั้ง

He continue his talk after the interval.

He will continue in his present job.

เมื่อเป็น adj. = continual = ต่อเนื่อง (repeat many times)

Continual interruptions.

เมื่อเป็น adv. = continually = อย่างต่อเนื่อง

This information is continually updated.

I was continually moving around.

เมื่อเป็น นาม = continuation = การต่อเนื่องกัน (กระทำการต่อไป หลังจากพักหรือหยุด)

The continuation of his studies.

This is a continuation of what he said last week.

อีกรูปของ นาม = continuity = ความต่อเนื่องกัน

It is important to children to have some continuity in their education.

เมื่อเป็น adj. =continuous = ซึ่งต่อเนื่องกัน

A continuous series.

Continuous rain.

เมื่อเป็น adv. = continuously = อย่างต่อเนื่อง

It rained continuously all day.

ข้อสังเกต: Continual = บ่อยๆ อีกครั้งและอีกครั้ง (frequent- again and again)

และ Continuous = ไม่เคยหยุด โดยไม่มีการขัดจังหวะ

อ้างอิง #596685


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)