การเตรียมตัวเพื่อการเกษียณอายุของข้าพเจ้า

่Jennita
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การวางแผนการออมด้วยการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้มีผลตอบแทนที่ดีทำให้มีเงินออมไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ

1. เงินสด เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด โดยเป็นการฝากประเภทออมทรัพย์หรือฝากประจำที่ธนาคาร ให้มองว่าการฝากเงินธนาคารเพื่อเป็นบัญชีเงินสด เพื่อสะดวกต่อการนำมาใช้ในยามฉุกเฉิน

2. ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนคงที่ (พันธบัตรรัฐบาล ,ตราสารหนี้) กลุ่มนี้มีความเสี่ยงถัดจากเงินสด ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะถูกกำหนดจากมูลค่าของตลาดตราสารหนี้ ซึ่งมูลค่าสามารถมีการปรับขึ้นลงได้ ระดับความเสี่ยงจึงขึ้นอยู่กับว่าได้ลงทุนในประเภทใด จึงควรศึกษา หาข้อมูลก่อนที่จะลงทุน เพื่อสามารถควบคุมความเสี่ยงในสินทรัพย์ที่ลงทุนในประเภทนี้

3. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ หรือบำนาญ เป็นสินทรัพย์ที่ถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ และยังให้ความคุ้มครองชีวิตด้วย ซึ่งในปัจจุบันมีทั้ง 1) ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ที่ถือว่าเป็นการออมเงิน และได้รับความคุ้มครองด้วย เมื่อครบอายุกรมธรรม์ จะได้เงินก้อนคืนโดยมีผลตอบแทนระหว่างทางหรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของกรมธรรม์หรือ 2)ประกันชีวิตแบบบำนาญ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถกำหนดรายได้ที่แน่นอนในอนาคตเมื่อยามเกษียณได้

4. ตราสารทุน เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงสุด การลงทุนในหุ้นนั้น ผลตอบแทนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และควรดูระยะเวลาในการเริ่มต้นลงทุนและระยะเวลาในการหยุดลงทุนในหุ้น เมื่อใกล้เวลาเกษียณเพื่อลดความเสี่ยง

ดังนั้นนอกจากเตรียมความพร้อมด้านการลงทุนแล้วเราควรเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆอีก เช่น
1. ด้านสุขภาพร่างกาย ต้องหมั่นดูแลสุขภาพและตรวจสุขภาพเป็นประจำ มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
2. ด้านครอบครัว มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อในยามมีปัญหาจะได้คอยช่วยเหลือดูแลกัน
3. ด้านที่อยู่อาศัย ควรร่มรื่นมีพื้นที่และบริเวณกว้างๆ เพื่อให้สะดวกต่อใช้ชีวิตในวัยชรา

แหล่งอ้างอิง : http://www.alife.co.th/web/article.php?catid=23&id=148

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน fn4613ความเห็น (0)