การเตรีมตัวเพื่อการเกษียณอายุของข้าพเจ้า

การเตรียมตัวเกษียณอายุเพื่อลดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น เพราะในวัยเกษียณเราไม่มีรายได้จากการทำงานเหมือนตอนทำงานข้าพเจ้าจึงจำเป็นต้องวางแผนเพื่อเตรียมรับมือกับวัยดังกล่าว ดังนี้

  • วางแผนการเงิน

การวางแผนทางการเงินจะช่วยให้สามารถแบ่งสัดส่วนค่าใช้จ่ายได้อย่างรอบคอบ เราสามารถกำหนดกำหนดค่าใช้จ่ายที่จ่ายออกไปได้อย่างละเอียดและสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่อเดือนได้

  • นำเงินบางส่วนไปลงทุน

การลงทุนในกองทุนหรือหุ้นเพื่อผลตอบแทนที่มากกว่าการฝากเงินกับธนาคารและเป็นการเพิ่มปริมาณเงินที่มีอยู่และมาสามารถลงทุนได้ตลอดชีวิตทำให้เรามีรายได้เพิ่มจากการลงทุน

  • ก็บเงินตังแต่เริ่มทำงาน

เนื่องจากวัยทำงานเป็นวันที่เริ่มมีรายได้จากการทำงานเพราะฉะนั้นหากเริ่มเก็บตั้งแต่เริ่มจะทำให้ระยะเวลาการออมมากกว่า เงินเก็บเพิ่มขึ้นตามอายุ ตามฐานเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น

  • ทำธุรกิจส่วนตัว

การมีธุรกิจส่วนตัวสามารถลดความเสี่ยงด้านอาชีพในอนาคตได้เพราะเรามีธุรกิจที่สามารถให้ผลตอบแทนได้ตลอด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางนักลงทุนความเห็น (0)