กลุ่มของกระผมมีสมาชิกดังนี้ครับ

1. นางสาวทายิกา  กิมน้อย     4641440020

2. นายคุณภัทร์  สังกลม          4641440022

3. นายนพดล  สินพิศุทธิ์         4641440028