สมาชิกในกลุ่มคนล่าสุดคือ

นายธนศักดิ์  พันธยุง รหัส 4641440011