" Digital Economy "

Digital Economy

Digital Economy หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและหลายภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจ มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ต่าง ๆ เช่น การขนส่ง การค้าปลีก ภาคบริการทางการเงิน การศึกษา เป็นต้น หรือเศรษฐกิจที่มีอินเตอร์เน็ต ในอดีตการค้าขายระหว่างประเทศจะเน้นการค้าขายเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต ต่อมาให้ความสำคัญกับกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำมัน เป็นต้น และในยุคหลัง ๆ การพัฒนาเทคโนโลยีที่สูงขึ้นจึง มีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดนทำให้ลดต้นทุนการติดต่อสื่อสารมากขึ้น ลดต้นทุนในการขนส่งและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ

Digital Economy ส่งผลดีต่อภายในประเทศและการเชื่อมโยงกับประเทศอื่น ๆ โดย Digital Economy ได้เพิ่มโอกาสในการแข่งขันและลดข้อจำกัดทางการค้า อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการดำเนินกิจกรรม แต่การพัฒนาเป็น Digital Economy ไม่จำเป็นจะต้องพัฒนาในภาคธุรกิจเท่านั้นแต่ควรพิจารณาในด้านอื่น ๆ เช่นการใช้เทคโนโลยีในด้านสาธารณสุข การศึกษาทางไกล การท่องเที่ยว การขนส่ง เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่ท้าทายสำหรับเมืองไทยคือ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้ทันสมัยและทั่วถึงทั่วทุกภูมิภาคอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอีกทั้งควรพัฒนาทักษะของแรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีเพื่อสร้างความพร้อมกับแรงงานภายในประเทศและคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาทั้งทางด้านทางเศรษฐกิจและสังคม

http://www.ertc.econ.tu.ac.th/images/ertc.econ.tu....

การปรับตัวเข้าสู่ Digital Economy ของตนเอง

1. การติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

2. ฝึกฝน พัฒนาตนเอง ในการใช้อุปกรณ์ไอทีใหม่ๆ

3. นำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต

4. การยอมรับและปรับตัวให้ก้าวทันสังคมยุคดิจิทัล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การกระจายการลงทุนความเห็น (0)