DIGITAL ECONOMY

Digital Economy คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่ Knowledge Economy หรือ เศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้ และ Creative Economy ที่วางเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับสินค้าและการบริการผ่านทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เศรษฐกิจที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการผลิตสินค้า การขนส่ง หรือแม้แต่เป็นตัวกลางในการซื้อขาย ทำให้สามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาดได้สะดวกมากขึ้น เนื่องจากมีการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบระเบียบ ทำให้การบริหารจัดการสามารถทำได้ง่าย นักธุรกิจและเจ้าของกิจการได้รับข่าวสารข้อมูลที่กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น

การปรับตัวเข้าสู่ Digital Economy ของตนเอง คือ อันดับแรกจะต้องรู้และเข้าใจถึงคำว่าDigital Economyคืออระไร และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรกับตัวเราได้บ้างเมื่อทราบดังนั้นแล้วก้จะต้องทำการพัฒนาตนเองในทันต่อโลกดิจิตอลและปรับตัวให้เข้ากับโลกดิจิตอลอยู่เสมอเพื่อเป็นการอยู่รอดของตัวเองและสภาวแวดล้อม เช่น ถ้าเราประกอบธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่มีการพัฒนาธุรกิจของตนเองก็อาจจะทำให้ธุรกิจเกิดการล้มละลายได้ ดังนั้นดิจิตอลจึงมีความสำคัญต่อธุรกิจมาก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจในหลายๆด้าน ทั้งด้านความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกภายใน ระบบการขนส่ง เป็นต้น

เมื่อทราบอย่างนี้แล้วทุกคนควรจะหันมาพัฒนาตนเองเพื่อเป็นการก้าวให้ทันต่อโลกของดิจิตอลมากขึ้ง นับวันโลกของดิจิตอลยิ่งมีการพัฒนามากขึ้นไปเรื่อยๆ ดังนั้นเราทุกคนก็ควรจะพัฒนาตนเองให้ทันต่อโลกดิจิตอลอยู่เสมอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาสัมนาทางการเงินความเห็น (0)