กองทุนเปิด - กองทุนปิด

่Jennita
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กองทุนเปิดและกองทุนปิดมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความต้องการสภาพคล่องของผู้ลงทุนแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นแบบระยะยาวที่ต้องใช้เงินเย็นสำหรับการลงทุน หรือเป็นแบบที่ต้องการความคล่องตัว สามารถถอนตัวจากการลงทุนได้ทันทีตามความต้องการทุกเมื่อ

1. กองทุนเปิด (Opened - End Fund)

กองทุนรวมชนิดที่อาจมีการกำหนดอายุโครงการหรือไม่ก็ได้ ที่สำคัญคือ บลจ. สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมและต่อเนื่องได้ หลังจากที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งแรกไปแล้ว รวมถึงสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา แต่ บลจ. จะมีการกำหนดระยะเวลาในการขาย มักจะเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวตอนเริ่มต้นโครงการ และจะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจนกว่าจะครบกำหนดอายุกองทุนรวม และราคาซื้อขายจะมีมูลค่าเท่ากับ NAV ต่อหน่วยบวกหรือลบค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)

2. กองทุนปิด (Closed - End Fund)

เป็นกองทุนรวมที่ บลจ. ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะเปิดขายและรับซื้อขายคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน และเปิดให้มีการจองซื้อหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวเมื่อเริ่มต้นโครงการ หลังจากนั้นก็จะไม่มีการออกขายหน่วยลงทุน ทำให้จำนวนของหน่วยลงทุนของกองทุนคงที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ผู้ลงทุนก็ยังไม่สามารถที่จะขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ บลจ. ก่อนครบกำหนดอายุโครงการได้ และราคาซื้อขายจะเป็นไปตามกลไกของตลาด กรณีที่มีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรอง


แหล่งอ้างอิง : http://www.set.or.th/education/th/begin/mutualfund.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน fn4613ความเห็น (0)