เมื่อวันที่ ๑๕พ.ย. ๒๕๔๙ ท่านรองอธิการบดีได้นัดคุยปรึกษา ปรึกษาระหว่างทีมงานของกองการเจ้าหน้าที่และกองแผนงานในเรื่องที่จะจัดสวัสดิการเพิ่มเติ่ม ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยได้อย่างไรบ้าง ก่อนที่จะนำเข้าสู่คณะกรรมการพิจาณา ประเด็นที่สำคัญ เราจะนำเงินมาจากไหน  เมื่อเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างกับสถาบันต่างๆ จะมีอัตราค่าจ้างที่แตกต่างกัน  ทำให้มีเงินที่นำมาจัดสวัสดิการเพิ่มขึ้น   เงินอาจจะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารงานแต่ วิธีการจ่ายเงินเป็นสิ่งหนึ่งสำคัญกว่า ที่จะทำให้บุคลากรมีความรู้สึกทีดี และองค์กรบรรลุเป้าหมายได้ นี้คือการบริหารงานที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้น การตัดสินใจ วันนี้ จะผูกพันกับอนาคต