การวิจัย  "Lesson study" เป็นกระบวนการที่เริ่มมาจากประเทศญี่ปุ่น เป็นการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพครูผู้สอน  โดย.....................