160307-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด P – Peoples & persons

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Peoples & persons (DPWE) ทั้งสองคำสามารถใช้อ้างอิงถึงบุคคลจำนวนหนึ่งและสลับแทนกันได้ในบางเนื้อหา

แต่ไม่อาจใช้ให้หมายถึงแต่ละบุคคลเช่น one people หรือ one persons ซึ่งเป็นการใช้ที่เหลวไหล เป็นไปไม่ได้

ไม่มีกฎใดๆ ใช้อ้างในการเลือกระหว่าง people และ persons นอกจากว่า

ถ้าหมายถึงคนกลุ่มใหญ่ หรือจำนวนรายบุคคลที่ไม่อาจกำหนดนับจำนวนได้ ควรใช้ People.

และถ้าเป็นคนกลุ่มค่อนข้างเล็กหรือมีจำนวนนับได้แน่นอน ใช้ persons.

(NOAD) บอกว่าสามารถใช้ people และ persons เป็นพหูพจน์ของ person ด้วยวิธีการใช้ที่แตกต่าง

โดยที่ people เป็นคำที่ใช้ทั่วไปมากกว่า โดยใช้ในเนื้อหาธรรมดาเช่น

A group of people.

There were only about ten people.

Several thousand people have been rehoused.

ขณะที่ มักจำกัดการใช้ Persons แต่กับเนื้อหาที่เป็นทางการหรือทางราชการ เช่น

This vehicle is authorized to carry twenty persons.

No persons admitted without a pass.

ในบางเนื้อหา เมื่อใช้ persons โดยเจาะจงไปที่บุคคล อาจทำให้รู้สึกว่ามีความเป็นมิตรน้อยกว่า people เช่น

The number should not be disclosed to any unauthorized persons.

(CALD) อธิบายว่า people นาม คือ men, women and children เช่น

Many people never take exercise.

ใช้ people อ้างอิงถึง everyone หรือ ใช้ไม่เป็นทางการ หมายถึง กลุ่มคนที่คุณกำลังพูดด้วย เช่น

People like to be made to feel important.

หมายถึง men and women ผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับงานเฉพาะอย่าง เช่น

We’ll have to get the people from the tax office to look at these accounts.

Most of her friends are media people.

ใช้ The people เมื่อกล่าวถึงชายและหญิงธรรมดาจำนวนมาก ผู้ไม่มีตำแหน่งหน้าที่หรืออำนาจในสังคม เช่น

She claims to be the voice of the people.

The president has lost the support of the people.

(CALD) อธิบายว่า พหูพจน์ของ person คือ people เช่น

There are twenty people in my English class.

แต่ถ้าใช้เป็นทางการ คือ persons โดยใช้ในภาษาทางราชการ เช่น

ประกาศต่อสาธารณะ หรือเอกสารตามกฎหมาย เช่น

Attention: This taxi is licensed to carry a maximum of 4 persons.

(CEEU) อธิบายถึง Peoples ว่าใช้ทั่วไปสมัย Middle Ages

แต่นักเขียนสมัยหลังรู้สึกว่า People มีความหมายเป็นพหูพจน์ในตัวอยู่แล้ว จึงหาว่าเกินจำเป็น

แต่ Peoples ก็ยังคงใช้อยู่ในความหมายของ “nations” ว่าเป็น (the peoples of the world)

และจากแนวคิดนี้ นักสังคมวิทยา โดยเฉพาะ Anthropologists (นักมานุษยวิทยา)

แปรความหมายขยายไปถึง ‘ethnic groups’ (the peoples of the upper Amazon Basin)

ในการใช้ทั่วไป เป็นที่เข้าใจกันแล้วว่า people เป็นคำ พหูพจน์

สรุปว่า ถ้าหากมิได้ใช้อ้างอิงถึง national หรือ ethnic groups น่าจะหลีกเลี่ยง peoples แล้วใช้แต่เพียง people


ดูคำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

Perhaps, 'people' is used in a 'indefinite' sense, where 'person(s)' is used in 'definite' sense.

For example:

I note 'people use the word "people" to be vague about the people they are talking about'. ;-).