KM ครั้งที่ 3 กลุ่มสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานสารสนเทศสำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัด กิจกรรม KM ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

โดยประเด็นความรู้ที่เรานำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนกันในครั้งนี้ คือ ระบบการจัดสอบ MSU English Exit - Exam ซึ่งเป็นระบบการจัดแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งทางกลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีการพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื้อง ซึ่งได้แยกประเด็นที่เป็นจุดเด่อนและจุดที่ยังต้องมีการพัฒนต่อไปดังนี้


จุดเด่น

1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อสอบสมารถทำได้ทันที่

2. ผู้สอบสามรถรู้ผลสอบได้ทันทีที่สอบเสร็จ

3. การเข้าสอบนิสิตสามรถเลือกที่นั้งสอบได้เอง หรือตามที่กำหนดให้ก็ได้

4. การตรวจสอบจำนวนนิสิตที่เข้าสอบสามารถเช็คได้เลยจากการล็อคอินเข้าระบบสอบของนิสิต


จุดที่ต้องมีการปรับปรุง

1. การส่งเสริมให้นิสิตตะหนักถึงความสำคัญของการสอบ MSU English Exit - Exam

2. การบังคับใช้กฏระเบียบในการเข้าสอบอย่างเคร่งคัด

3. ระบบการแก้ไขคำตอบ / การข้ามข้อ สามารถทำได้ทุกข้อ โดยไม่จำเป็นต้องทำวนจนครบทุกข้อ

4. อุปกรณ์หูฟัง กรณีการทำขอสอบแบบฟังเสียง

5. การขยายห้องสอบเพื่อรองรับจำนวนนิสิตที่มีจำนวนมาก


ผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสิ่งที่ทางกลุ่มงานโดยเฉพาะผู้รับผิดชอบหลังในการจัดสอบ MSU English Exit - Exam ก็ได้มีการเชิญอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษออกติวข้อสอบให้กับนิสิตแต่ละคณะและเน้นยำถึงความสำคัญของการสอบ MSU English Exit - Exam มีการมอบเกียติบัติให้กับนิสิตผู้สอบที่ผ่านเกณฑ์ตามสำนักศึกษาทั่วไปกำหนดไว้

จากประเด็นดังกล่าวนี้ ในวง KM ของกลุ่มงาน ได้มีข้อเสนอแนะว่าจะลงลึกถึงขั้นตอนและรายเอียดที่จะสามรถดำเนินการได้ในครั้งต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานความเห็น (1)

KM มมส. ยังขับเคลื่อนอยู่สม่ำเสมอนะคะ ดีจังเลย