ข้อดีและข้อเสียของการลักลอบนำโทรศัพท์มือถือสั่งค้ายาเสพติดจากในเรือนจำ


การลักลอบใช้โทรศัพท์มือถือสั่งค้ายาเสพติดจากในเรือนจำ มีข้อดีที่สำคัญ คือ เป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยขุดรากถอนโคน และ ทำลายเครือข่ายยาเสพติด เพราะการสืบสวน จับกุม นักโทษเครือข่ายยาเสพติดในเรือนจำ มีความง่าย “เหมือนการจับนกในกรง” ...................


ข้อดีและข้อเสียของการลักลอบนำโทรศัพท์มือถือสั่งค้ายาเสพติดจากในเรือนจำ


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์
ข้อดี ข้อดีของการลักลอบนำโทรศัพท์มือถือสั่งค้ายาเสพติดจากในเรือนจำ มีหลายประการ เช่น

๑. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ดีเอสไอ ปปส. ปปง. และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไม่ต้องเสียเวลาติดตามตัวผู้กระทำความผิดเพราะเป็นนักโทษถูกขังอยู่ในเรือนจำ

๒. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ดีเอสไอ ปปส. ปปง. และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไม่ต้องเสียเวลาสืบหาพยานหลักฐานเพราะหลักฐานการสั่งซื้อ ผู้เกี่ยวข้องทั้งตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน และ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ ส่วนใหญ่

อยู่ในเรือนจำ

๓.สามารถใช้นักโทษผู้กระทำผิดเป็นตัวเชื่อม (นกต่อ) ในการติดตาม ค้นหา เครือข่ายยาเสพติดทั้งในและนอกเรือนจำโดยปริยาย

๔. ช่วยให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มีความรู้ ทักษะ ด้านการสนธิกำลังในการจู่โจม ตรวจค้น ร่วมระหว่างฝ่ายตำรวจ ฝ่ายทหาร ฝ่าย ดีเอสไอ. ฝ่าย ปปส. ฯลฯ

๕. มีการตรวจค้น จับ ยึด และ ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือในเรือนจำ

๖. กรณีดำเนินการทางวินัย และ ทางคดีอาญาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จะได้เป็นการสกรีนคัดเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่ขาดความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ออกไป

๗. ตัดโอกาสนักโทษที่เป็นพ่อค้ายาเสพติดในเรือนจำซื้อขายตำแหน่งให้ผู้บริหารระดับสูงของคุก (ถ้ามี)

๘. ตัดโอกาสนักโทษผู้เกี่ยวข้องกับการเปิดบ่อนการพนันในเรือนจำซื้อขายตำแหน่งให้ผู้บริหารระดับสูงของคุก (ถ้ามี)

๙. เมื่อไม่มีโทรศัพท์มือถือจะทำให้การเปิดบ่อนการพนันในเรือนจำลดลงเพราะไม่มีโทรศัพท์สำหรับใช้โทรสั่งให้ญาตินำเงินไปใช้หนี้การพนัน

๑๐. เป็นโอกาสดีในการบริหารจัดการกับนักโทษถาวร หรือ นักโทษที่มีประสบการณ์ (Interpretational) ที่มีอิทธิพลเหนือเจ้าหน้าที่

๑๑. เป็นโอกาสดีในการทบทวนนโบบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีคุก ระบบเครื่องตัดสัญญาณมือถือเพราะจากข้อเท็จจริง ปรากฏว่า เรือนจำที่มีการลักลอบนำโทรศัพท์มือถือสั่งค้ายาเสพติดจากในเรือนจำเป็นเรือนจำที่มีการใช้ระบบเครื่องตัดสัญญาณมือถือ เช่น เรือนจำกลางบางขวาง และ เรือนจำกลางเขาบิน เป็นต้น

๑๒. เป็นโอกาสดีในการทบทวนนโบบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีคุก ระบบตรวจค้นอัจฉริยะ (บอดี้สแกน) เพราะจากข้อเท็จจริง ปรากฏว่า เรือนจำที่มีการลักลอบนำโทรศัพท์มือถือสั่งค้ายาเสพติดจากในเรือนจำเป็นเรือนจำที่มีการใช้ระบบตรวจค้นอัจฉริยะ เช่น เรือนจำกลางบางขวาง และ เรือนจำกลางเขาบิน เป็นต้น

๑๓. ช่วยประหยัดงบประมาณได้เป็นจำนวนมากมายมหาศาล กรณียกเลิกระบบเครื่องตัดสัญญาณมือถือ และ ระบบตรวจค้นอัจฉริยะ (บอดี้สแกน) ตามข้อ ๒๕ และ ๒๖)

๑๔. เป็นโอกาสดีในการพัฒนางานวิจัย การประเมินผล เกี่ยวกับเทคโนโลยีคุก

๑๕. เป็นโอกาสดีในการพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับระบบงานคุก นโยบายคุก (Prison Policy) และ ทฤษฎีคุก (Prison Theory)

๑๖. มีการตรวจค้น จับ ยึด และ ดำเนินคดีกับนักโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือในเรือนจำ

๑๗. ช่วยทำลายเครือข่ายยาเสพติด (นักโทษ) ในเรือนจำให้ลดลง

๑๘. ช่วยทำลายเครือข่ายยาเสพติด (เจ้าหน้าที่) ในเรือนจำให้ลดลง

๑๙. ช่วยทำลายเครือข่ายนำโทรศัพท์มือถือ (นักโทษ) เข้าเรือนจำให้ลดลง

๒๐.ช่วยทำลายเครือข่ายนำโทรศัพท์มือถือ (เจ้าหน้าที่) เข้าเรือนจำให้ลดลง

๒๑.ช่วยทำลายการเปิดบ่อนการพนัน (นักโทษ) ในเรือนจำให้ลดลง

๒๒.ช่วยทำลายการเปิดบ่อนการพนัน (เจ้าหน้าที่) ในเรือนจำให้ลดลง

๒๓.กรมราชทัณฑ์จะเหลือเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่

๒๔ .กรมราชทัณฑ์มีการตื่นตัว

๒๕ .กระทรวงยุติธรรมมีการตื่นตัว

๒๖.เป็นโอกาสดีในการพิจารณาทบทวนการจำแนก และ การแยกประเภทนักโทษ

๒๗.เป็นโอกาสดีในการพิจารณาทบทวนแยกประเภทเรือนจำให้เหมาะสมกับการควบคุมนักโทษ

๒๘. เป็นโอกาสดีในการพิจารณาทบทวนแยกประเภทเรือนจำให้เหมาะสมกับการแก้ไขฟื้นฟูนักโทษ

๒๙. ช่วยให้มีเรือนจำเฉพาะตามประเภทนักโทษ

๓๐. เป็นโอกาสดีในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงโปรแกรมด้านการควบคุม

๓๑. เป็นโอกาสดีในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงโปรแกรมด้านการแก้ไข

๓๒. เป็นโอกาสดีในการปรับปรุงหลักสูตรราชทัณฑ์มืออาชีพ

๓๓. เป็นโอกาสดีในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เชี่ยวชาญ ด้านงานราชทัณฑ์

๓๔. เป็นโอกาสดีในการพัฒนาราชทัณฑ์มืออาชีพ

๓๕. เป็นโอกาสดีในการพัฒนามืออาชีพด้านการควบคุม

๓๖. เป็นโอกาสดีในการพัฒนามืออาชีพด้านการแก้ไข

๓๗. เป็นโอกาสดีในการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุม

๓๘. เป็นโอกาสดีในการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไข

๓๙. เป็นโอกาสดีในการจัดระเบียบวินัยนักโทษ

๔๐. เป็นโอกาสดีในการจัดระเบียบวินัยเจ้าหน้าที่

๔๑. เป็นโอกาสดีในการให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที

๔๒. เป็นโอกาสดีในการทบทวนนโยบายคุก และ ทฤษฎีคุก

๔๓.เป็นโอกาสดีในการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบงานคุก นโยบายคุก และ ทฤษฎีคุก

๔๔. ประชาชนจะรับรู้ผลประโยชน์ที่สลับซับซ้อนของคุก

๔๕. เป็นโอกาสดีในการเปิดแดนสนธยาคุก

๔๖. เป็นโอกาสดีในการปฏิรูปคุก (Prison reform) เป็นต้นข้อเสีย ข้อเสียของการลักลอบนำโทรศัพท์มือถือสั่งค้ายาเสพติดจากในเรือนจำ มีหลายประการ เช่น

๑. นักโทษสามารถสร้างความร่ำรวยจากการกระทำความผิดกฎหมายได้อย่างมากมายมหาศาลกรณีที่ไม่สามารถสืบทราบหาผู้กระทำผิดได

๒. ผู้กระทำผิดไม่กลัวคุกเพราะแม้จะติดคุกแต่ยังสามารถสร้างความร่ำรวยจากการค้ายาเสพติดได้

๓. ผู้กระทำผิดไม่กลัวคุกเพราะแม้จะติดคุกแต่ยังสามารถสร้างความร่ำรวยจากการเปิดบ่อนการพนันในเรือนจำได้

๔. ผู้กระทำผิดไม่กลัวคุกเพราะแม้จะติดคุกแต่ยังสามารถสร้างความร่ำรวยจากธุรกิจให้เช่าโทรศัพท์มือถือในเรือนจำได้

๕. ผู้กระทำผิดไม่กลัวคุกเพราะแม้จะติดคุกแต่ยังสามารถ สั่งการก่ออาชญากรรมต่างๆ ได้ทางโทรศัพท์มือถือในเรือนจำ

๖. นักโทษไม่กลัวคุกเพราะแม้จะติดคุกแต่ยังได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก ความสบาย ครบครันสามารถดูหนัง (หนังโป๊) ฟังเพลง ได้จากโทรศัพท์มือถือในเรือนจำ

๗. นักโทษถาวร หรือ นักโทษที่มีประสบการณ์ (Interpretational) สามารถมีอิทธิพลเหนือเจ้าหน้าที่

๘. ประชาชนตกตื่นใจ และ สงสัย (เครือข่ายยาเสพติดในเรือนจำ การเปิดบ่อนการพนันในเรือนจำ และเครือข่ายนำโทรศัพท์มือถือเข้าเรือนจำ ฯลฯ)

๙. รัฐบาลตกตื่นใจ (เครือข่ายยาเสพติดในเรือนจำ การเปิดบ่อนการพนันในเรือนจำ เครือข่ายนำโทรศัพท์มือถือเข้าเรือนจำ ฯลฯ)

๑๐. กรมราชทัณฑ์ตกตื่นใจ (เครือข่ายยาเสพติดในเรือนจำ การเปิดบ่อนการพนันในเรือนจำ เครือข่ายนำโทรศัพท์มือถือเข้าเรือนจำ ฯลฯ)

๑๑. กระทรวงยุติธรรมตกตื่นใจ (เครือข่ายยาเสพติดในเรือนจำ การเปิดบ่อนการพนันในเรือนจำ เครือข่ายนำโทรศัพท์มือถือเข้าเรือนจำ ฯลฯ)

๑๒. เรือนจำตกตื่นใจ (กับ เรียลลิตี้คุกโชว์ ในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย การจู่โจม ตรวจค้น เข้มข้นระดับสูงสุด)

๑๓. ก่อให้เกิดความเครียดแก่เจ้าหน้าที่เรือนจำ (กับ เรียลลิตี้คุกโชว์ ในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย การจู่โจม ตรวจค้น เข้มข้นระดับสูงสุด)

๑๔. ก่อให้เกิดความเครียดและความกังวลต่อผลกระทบต่อสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่เรือนจำในกรณีที่ต้องต้องเดินผ่านระบบตรวจค้นอัจฉริยะ (เครื่องเอ็กซเรย์บอดี้สแกน)

๑๕. ก่อให้เกิดความเครียดและความกังวลต่อผลกระทบต่อสุขภาพแก่นักโทษในกรณีที่ต้องต้องเดินผ่านระบบตรวจค้นอัจฉริยะ (เครื่องเอ็กซเรย์บอดี้สแกน)

๑๖. ก่อให้เกิดความเครียดและความกังวลจากระบบเครื่องตัดสัญญาณมือถือที่ส่งผลต่อผลกระทบต่อการติดต่อสื่อสารของเจ้าหน้าที่

๑๗. ก่อให้เกิดความเครียดและความกังวลจากระบบเครื่องตัดสัญญาณมือถือที่ส่งผลต่อผลกระทบต่อการติดต่อสื่อสารของประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณรอบเรือนจำ

๑๘. กรมราชทัณฑ์ต้องสูญเสียงบประมาณด้านเทคโนโลยีคุกจำนวนมาก

๑๙. เมื่อหมดเรียลลิตี้คุกโชว์ เครือข่ายยาเสพติดในเรือนจำ การเปิดบ่อนการพนันในเรือนจำ เครือข่ายนำโทรศัพท์มือถือเข้าเรือนจำ มีโอกาสกลับมาใหม่

๒๐. เรือนจำต้อง จัด เรียลลิตี้คุกโชว์ ในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย การจู่โจม ตรวจค้น เข้มข้นระดับสูงสุด ต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุด

๒๑. เจ้าหน้าที่เรือนจำต้องรับกับความเครียดจากการ เรียลลิตี้คุกโชว์ ในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย การจู่โจม ตรวจค้น เข้มข้นระดับสูงสุดอีกต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด

๒๒.กรมราชทัณฑ์ขาดการยอมรับและการไว้วางใจจากประชาชน

๒๓.กระทรวงยุติธรรมขาดการยอมรับและการไว้วางใจจากประชาชน

๒๔.กระบวนการยุติธรรมขาดการยอมรับและการไว้วางใจจากประชาชน

๒๕.ประชาชนยังคงเชื่อว่าคุกยังคงเป็นแดนสนธยาอีกต่อไป เป็นต้น
โดยสรุป


ประเด็นปัญหาการลักลอบนำโทรศัพท์มือถือสั่งค้ายาเสพติดจากในเรือนจำ และ การใช้โทรศัพท์มือถือโทรสั่งการก่ออาชญากรรมต่างๆ เป็นประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการยอมรับและการไว้วางใจจากประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม ทั้งที่ถ้าพิจารณาในมิติของข้อดี พบว่ามีข้อดีที่สำคัญ คือ ด้านการจับกุม ผู้เกี่ยวข้อง และ เครือข่ายผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในเรือนจำ สามารถกระทำได้โดยง่ายเหมือนการจับนกในกรง ด้านการสืบสวน สอบสวน เพื่อหาพยานหลักฐานที่ใช้ในการกระทำผิด สามารถกระทำได้โดยง่ายเพราะหลักฐานส่วนใหญ่อยู่ในเรือนจำ และ ยังเป็นช่องทางที่สำคัญในการขุดรากถอนโคน หรือ ทำลายเครือข่ายยาเสพติดทั้งในและนอกเรือนจำ เครือข่ายการเปิดบ่อนการพนันในเรือนจำ เครือข่ายลักลอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปจำหน่ายในเรือนจำ และ เป็นโอกาสอันดีในการปฏิรูปคุก (Prison reform) รวมตลอดถึงเป็นโอกาสอันดีในการพิจารณาทบทวนนโยบายคุก (Prison Policy) และ ทฤษฎีคุก (Prison Theory) ส่วนข้อเสียที่สำคัญ คือ กระบวนการยุติธรรมขาดการยอมรับและการไว้วางใจจากประชาชน และ ข้อเสียกรณีนักโทษถาวร หรือ นักโทษที่มีประสบการณ์ (Interpretational) สามารถมีอิทธิพลเหนือเจ้าหน้าที่ เป็นต้น


.....................อ้างอิง

ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.oddee.com/item_98052.aspx เว็บไซต์ https://www.azpm.org/s/14621-state-to-buy-private-...

และเว็บไซต์ http://www.hatchend.harrow.sch.uk/page/?title=Asse...


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี