....ทุนทางสังคมในท้องถิ่น

1.ศึกษาของดีที่มีอยู่ในสังคมชุมชน เรียกว่า"ทุนทางสังคม อาทิ ของดี มีดีอยู่แล้วสิ่งที่ใช้อยู่ดีแล้วและประกอบกิจกรรมที่ต่อเนื่องและยาวนาน

2.ศึกษาปัญหาที่มีอยู่ในชุมชน ทุกโครงสร้าง ทุกปัญหาแล้วหาทางแก้ไข

3.ศึกษาข้อจำกัดที่มีอยู่ในชุมชน ว่า สิ่งที่ไม่สามารถเป็นไปได้และเป็นได้ ภายใต้กรอบข้อบังคับ ภายในชุมชนแล้วรวมพลังมวลชนที่ไม่ตอบสนองให้เกิดศรัทธาและให้คล้อยตามเพื่อพัฒนาภายหลัง

4.ศึกษาโอกาส(ช่องทาง) ความเป็นได้ในการแก้ไขแล้วใช้วิธีการแก้ไขโดยใช้ "พลังร่วม" 4 ภาคส่วน อาทิ รัฐ ราษฎร์ เอกชน ประชาชน คอยขับเคลื่อนให้ความเป็นมิตร เป็นพี่น้อง พลังไว้วางใจ ความเสมอภาค ความมีไมตรีจิตที่ดีต่อทุกภาคสังคม