blink button          แพลนเน็ต คือ การสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  โดยการสร้างแพลนเน็ต ถือเป็นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  โดยแพลนเน็ตจะไปค้นหาข้อมูลเอามาเองโดยไม่ต้องค้นคว้าเพิ่มเติม