นักการเงินที่มีความเป็นผู้นำ

คุณ วรภัค ธันยาวงษ์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักการเงินแห่งปี 2558 โดยคุณ วรภัค ธันยาวงษ์ สามารถผ่านเกณฑ์การพิจารณาทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

1.เป็นนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย เป็นแบงก์ที่รัฐบาลเลือกพร้อมกับการสร้างความแข็งแกร่งให้กรุงไทยด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนผ่านสายงานที่เป็นรากฐานของธนาคารเสริมทัพผู้บริหารให้เข้มแข็งและสร้าง 2 สายงานใหม่ คือ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน (Global Market) และสายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ (Global Transaction Banking) เพื่อเตรียมความพร้อมที่บุกตลาดในทุกด้าน

2.เป็นนักการเงินมืออาชีพที่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ วรภัคบริหารงานด้วยความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการเป็นองค์กรที่โปร่งใส จึงทำให้ธนาคารกรุงไทยซึ่งมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องดำเนินธุรกิจธนาคารและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นดำเนินธุรกิจบนครรลองธนาคารพาณิชย์ได้อย่างราบรื่นและเข้าร่วมสนับสนุนโครงการภาครัฐได้อย่างเหมาะสม

3.เป็นนักการเงินที่สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กร ธนาคารกรุงไทยเติบโตต่อเนื่องติดต่อกัน 2 ปี นับตั้งแต่วรภัคได้เข้ามารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ปี 2556 มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยมีกำไรสุทธิ 33,929.27 ล้านบาท

4.เป็นนักการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม วรภัคให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนการตอบแทนสังคม และใส่ใจในสิ่งแวดล้อมโดยได้ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 ด้านได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม


สาเหตุที่ประทับใจคุณ วรภัค ธันยาวงษ์ เพราะมีคุณสมบัติของนักการเงินครบถ้วนและมีความเป็นมืออาชีพในการวางรากฐานเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรแล้วยังเป็นคนยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลมีการบริหารงานอย่างโปร่งใสจึงสะท้อนความเป็นผู้นำได้อย่างชัดเจนในรอบปีที่ผ่านมาทำให้ธนาคารเติบโตอย่างต่อเนื่อง

แหล่งอ้างอิง : http://www.ktb.co.th/ktb/th/news-detail.aspx?nid=0...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาสัมนาทางการเงินความเห็น (0)