แบบพิมพ์สำหรับสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.๓๙

หลายวันก่อน ผมได้รับการประสานงานทางโทรศัพท์จากครูในบางโรงเรียนเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม่ ทดแทนชุดเดิม ที่กำลังจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี หลังจากที่ว่างเว้นไปนานเกี่ยวกับข้อมูลของกฎกระทรวงเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ ที่เป็นต้นทางของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละโรงเรียนในปัจจุบัน สิ่งที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว ข้อ ๘ วรรคสาม กำหนดไว้ว่า โรงเรียนจะต้องดำเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายใน ๙๐ วัน ก่อนวันครบวาระ โดยให้ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ามารับหน้าที่

วันนี้ ( ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) ผมได้จัดการตระเตรียมเอกสารต่าง ๆ นำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ เรียบร้อยแล้ว จึงคิดต่อให้โรงเรียนว่า ในฐานะเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้ของเขตพื้นที่ สมควรจะวางข้อมูลสำคัญ และแบบพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาที่จะต้องใช้กำลังคนมานั่งพิมพ์แบบพิมพ์ต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่ ดังรายละเอียดด้านล่างต่อไปนี้ ครับ เชิญโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง และหรือโรงเรียนอื่น ๆ (แต่จำเป็นต้องเปลี่ยนข้อมูลในส่วนแรกของแบบพิมพ์เท่านั้น ) เลือกนำไปใช้ได้ตามความสะดวก

๑. กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖
๒. แบบพิมพ์ต่าง ๆ
๒.๑ ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ , แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.๒ ใบสมัครผู้แทนครู , แบบเสนอชื่อผุ้แทนครู
๒.๓ ใบสมัครผู้แทนผู้ปกครอง , แบบเสนอชื่อผู้แทนผู้ปกครอง
๒.๔ ใบสมัครผู้แทนศิษย์เก่า , แบบเสนอชื่อผู้แทนศิษย์เก่า
๒.๕ แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๖ แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชน
*** ประวัติของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนทำงานความเห็น (0)