รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง พลังงานไฟฟ้า


ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง พลังงานไฟฟ้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวอัจฉราภรณ์ เทียมคลี

โรงเรียน บ้านอาเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

ปีที่พิมพ์ 2558

บทคัดย่อ

ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้

ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง พลังงานไฟฟ้า กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านอาเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องพลังงานไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านอาเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านอาเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ที่มีต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง พลังงานไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25 57 โรงเรียนบ้านนาอาเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างได้ทำการเลือก โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนักเรียน จำนวน 1 ห้องเรียน โดยได้เลือกนักเรียน รวม 12 คน มาเป็นกลุ่มทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้

สถิติที (t – test)ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1. ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง พลังงานไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 86.19/83.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ร่างกายของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปรากฏว่า คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน และผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยการทดสอบ t-test อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็น

หลังการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง พลังงานไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

3. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง พลังงานไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.68 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.00

4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านอาเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง

พลังงานไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปรากฏว่านักเรียนมีความ

พึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง พลังงานไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ย 4.76 และส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 0.27 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง พลังงานไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุปกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนมีประสิทธิภาพเหมาะสม สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น


หมายเลขบันทึก: 600221เขียนเมื่อ 31 มกราคม 2016 13:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 มีนาคม 2016 02:24 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี