การจัดทำกลยุทธ์ด้านการลงทุนและการจัดหาเงินลงทุน

Nanchana
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประภทเงินทุน

1. เงินทุนระยะสั้น : เงินทุนที่ธุรกิจจัดหามาเพื่อใช้ดำเนินงาน มีกำหนดระยะเวลาจ่ายคืนไม่เกิน 1 ปี แหล่งในการจัดหาเงินทุนระยะสั้นได้แก่

1. ธนาคารหรือสถาบันการเงิน เช่น เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (OD) ,การนำสินค้นหรือใบรับสินค้าค้ำประกันการกู้ 2. ใช้เอกสารเครดิต

2.เงินทุนระยะปานกลาง : เงินทุนที่ธุรกิจจัดหามาเพื่อใช้ดำเนินงาน มีกำหนดระยะเวลาจ่ายคืนระหว่าง 1-5ปี

แหล่งในการจัดหาเงินทุนระยะปานกลางได้แก่

. 1. ธนาคารหรือสถาบันการเงิน เช่น เงินกู้ระยะยาว

2. Lease

3.เงินทุนระยะยาว : เงินทุนที่ธุรกิจจัดหามาเพื่อใช้ดำเนินงาน มีกำหนดระยะเวลาจ่ายคืนเกินกว่า 5 ปี-ขึ้นไป

แหล่งในการจัดหาเงินทุนระยะยาวได้แก่

1. จากเจ้าของธุรกิจ เช่น ออกหุ้นสามัญ ออกหุ้นบุริมสิทธิ

2. ธนาคารหรือสถาบันการเงิน เช่น เงินกู้ระยะยาว

3. จำหน่ายพันธบัตร

4. กู้เงินจากรัฐบาล
อ้างอิง : http://www.novabizz.com/Business/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99.htm
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเงินความเห็น (0)