ความรู้และความเข้าใจทั่วไปทางด้านการเงิน

สัมมนา มีความหมายถึง การประชุมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่กำหนดขึ้นมา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น โดยข้อมูลต่าง ๆ จะถูกรวบรวมนำมาใช้วิเคราะห์ร่วมกัน ซึ่งผลจากการสัมมนาจะนำมาซึ่งข้อสรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งการสัมมนานี้มีความสำคัญมากในปัจจุบัน จึงได้มีการจัดให้อยู่ในแผนการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้มีการคิด วิเคราะห์ และสรุปผล จากที่มีการเรียนการสอนวิชาสัมมนาการเงินในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ได้ความรู้หลาย ๆ อย่างจากรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรสาขาวิชาการเงินหรือวิชาความรู้พื้นฐานทั่วไปที่เคยศึกษามาแล้ว เป็นการทบทวนเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจทั่วไปทางด้านการเงิน เช่นในเรื่องของ การเงินกับธุรกิจ ข้อคิดในการบริหารเงินสด การจัดสรรงบประมาณ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ ฯ พร้อมทั้งกันนี้ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันภายในชั้นเรียน นั่นก็คือการจับกลุ่มร่วมกันตอบคำตอบในกิจกรรม Workshop ทำให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องระดับความสำคัญของอัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งหลังจากการรวมกลุ่มและหลังจากการเรียนการสอนกันแล้ว แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายงานให้นำเสนอหน้าชั้นเรียนในสัปดาห์ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Workshopความเห็น (0)