วิเคราะห์หลักการ

3. วิเคราะห์หลักการ หมายถึง การค้นหาโครงสร้างและระบบของวัตถุสิ่งของ เรื่องราว และการกระทำต่างๆ ที่ทำให้สิ่งเหล่านั้นยังคงสภาพอยู่ได จากเรื่องราวหรือสถานการณ์

3.1 วิเคราะห์โครงสร้าง หมายถึง การค้นหาลักษณะของวิธีการรวมตัวของส่วนประกอบย่อยๆ เหล่านั้นจากการเชื่อมโยง ยึดเหนี่ยวเข้าเป็นเอกรูปเดียวกัน จากเรื่องราวหรือสถานการณ์

3.2 วิเคราะห์หลักการ หมายถึง การค้นหาเรื่องราวและสิ่งต่างๆว่ายึดถือสิ่งใดเป็นหลักการหรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นความจริง จากเรื่องราวหรือสถานการณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การคิดวิเคราะห์ความเห็น (0)