วิเคราะห์ความสัมพันธ์

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ หมายถึง การค้นหาความเกี่ยวข้องระหว่างคุณลักษณะสำคัญใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับของ 2 สิ่ง หรือ 2 เรื่องราวใดๆเป็นอย่างน้อย และจะต้องเป็นสิ่งที่มีความหมายนัยสำคัญหรือมีอิทธิพลเด่นชัดของเรื่องเหล่านั้นเสมอ โดยที่สิ่งเหล่านั้นอาจอยู่ในเรื่องเดียวกันหรือจากหลายเรื่องก็ได้โดยจำแนกความสัมพันธ์ออกเป็น 8 ลักษณะ ดังนี้

2.1 สัมพันธ์ตามกัน หมายถึง การค้นหาของสองสิ่งหรือหลายสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะเดียวกันหรือตามกัน เช่น ขึ้นลงตามกัน เพิ่มลดเป็นสัดส่วนทำนองเดียวกัน จากเรื่องราว สถานการณ์

2.2 สัมพันธ์กลับกัน หมายถึง การค้นหาสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนและขนาดตรงกันข้าม เช่น ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่มขึ้นอีกฝ่ายจะลดลง ยิ่งเพิ่มมาก ยิ่งลดลงมาก จากเรื่องราว สถานการณ์

2.3 ไม่มีความสัมพันธ์กัน หมายถึง การค้นหาสิ่งที่ไม่มีคุณลักษณะใดเกี่ยวข้องกันและกันเลย จากเรื่องราว สถานการณ์

2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยกับส่วนย่อย หมายถึง การค้นหาความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันระหว่างส่วนย่อยๆด้วยกันเอง ในแง่มุมต่างๆ จากเรื่องราว สถานการณ์

2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยกับเรื่องทั้งหมด หมายถึง การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างตอนใดตอนหนึ่งของเรื่องนั้นกับเนื้อความทั้งหมด จากเรื่องราวหรือสถานการณ์

2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างหลายๆส่วนกับเรื่องทั้งหมด หมายถึง การค้นหาว่ามีส่วนย่อยใดบ้างและกี่ส่วนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ จากเรื่องราวหรือสถานการณ์

2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องกับเรื่อง หมายถึง การค้นหาความเกี่ยวข้องระหว่างเรื่องราวทั้งหมดสองเรื่องหรือมากกว่า จากเรื่องราวหรือสถานการณ์

2.8 ความสัมพันธ์แบบกลับ หมายถึง การบอก ตำแหน่ง ของความสัมพันธ์ทั้ง 7 ลักษณะว่าอยู่ตรงส่วนไหนของเรื่องนั้นๆ จากเรื่องราวหรือสถานการณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การคิดวิเคราะห์ความเห็น (0)