สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรได้จัดเป็นหน่วยของการเรียนรู้หลักของโรงเรียนชื่อว่า

              อนุบาลสืบสานตำนานเมืองกำแพงเพชร  

           แยกเป็นหน่วยย่อยได้  4

           หน่วยที่  1   เล่าขานสู่ลูกหลาน

           หน่วยที่  2  งานประเพณี

           หน่วยที่  3  วิถีชุมชน

           หน่วยที่  4  บุคคลในท้องถิ่น