คุณภาพบัณฑิตสะท้อนกลับอะไร​

ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร ผู้ประเมิน AUN-QA-MU คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และกัลยาณมิตรทุกท่านที่สื่อสารอย่างสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สันติ และสุขสันต์...นับเป็นพลังปัญญาประชาคมกว่า 30 ท่านจาก 16 คณะและหลายภาคส่วนทีช่วยขับเคลื่อนสังคมให้ผลิตนักกิจกรรมบำบัดเต็มศักยภาพสากล

บัณฑิตในวันนี้คือพลเมืองดีที่เริ่มต้นศักยภาพระดับ 1 เพื่อประกอบทักษะวิชาชีพหลังผ่านกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการฝึกทักษะให้มั่นใจในสมรรถนะแห่งตนอย่างน้อย 4 ปีจากคณาจารย์ผู้เป็นต้นแบบวิชาชีพและกลยุทธ์การสอนการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพทำให้บัณฑิตทุกรุ่นมีศักยภาพเท่ากันจากนั้นก็เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตจนถึงระดับ 2 ด้วยประสบการณ์ 5 ปีในการทำงานวิชาชีพสามารถเป็นผู้ฝึกหัดนักศึกษาได้ ก้าวสู่ระดับ 3 ด้วยประสบการณ์ 10 ปีในการทำงานวิชาชีพสามารถเป็นผู้ฝึกสอนหรือโค้ช ต่ออีกระดับ 4 ด้วยประสบการณ์ 15 ปีในการทำงานวิชาชีพสามารถเป็นพี่เลี้ยง สุดท้ายคือระดับ 5ด้วยประสบการณ์ 20 ปีขึ้นไปสามารถเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและเป็นผู้เรียนรู้อันรอบรู้ในการทำความดีงามเต็มศักยภาพสูงสุดสู่สังคมด้วยทักษะเมตตา

คุณภาพบัณฑิสะท้อนให้เห็นภาพกว้างและลึกของการตั้งผลลัพธ์ตามความคาดหวังของหลักสูตรที่มีเหตุและผลตามความต้องการของท่านผู้บริหาร ผู้ประเมินคุณภาพ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริการ และกัลยาณมิตรที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์เป็นเครือข่ายวิชาชีพ ทำให้ทีมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกิจกรรมบำบัด ต้นแบบแรกของการทดลองประเมิน AUN-QA แก่ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ประเมินรุ่นแรกของม.มหิดลกว่า 24 ท่านจาก 16 คณะ/สถาบัน ทำให้เห็นจุดแข็งและแนวทางการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในปีใหม่นี้โดยข้อความสะกิดใจให้มุ่งมั่น อดทน และพยายามแก้ปัญหาต่างๆอย่างเป็นระบบและพัฒนาคิดตกผลึกเชิงระบบให้เป็นรูปธรรมด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่:-

  • Constructive Alignment แสดงความเชื่อมโยงระหว่าง Expected/Students' Learning Outcomes กับกระบวนการสอนแบบ Transformative Learning ของอาจารย์ที่สัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้ของนศ. กับการประเมินที่หลากหลายทั้ง Formative & Summative (Criteria Assessment) ก่อนและหลังเข้าศึกษา บ่งชี้ศักยภาพที่นศ.รู้อะไรและจะนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพอย่างไรให้เกิดคุณภาพแก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง มิใช่เพียงแค่เป็นบัณฑิตที่ไม่เก่งไม่ดีแต่ได้งานเพียงแค่จบสาขาขาดแคลน
  • Academic Staffs ควรมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองด้วย Core Competency Training อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอต่อปี สู่การพัฒนาเป็นต้นแบบนักวิชาชีพและเกิดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงพัฒนาสู่สื่อการเรียนการสอนที่สร้างแรงบันดาลใจให้นศ.ทุกชั้นปีจนจบเป็นบัณฑิต
  • การพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพแบบ Partnership Networking จะทำให้เกิดภาวะผู้นำที่ก้าวกระโดดนอกกรอบและสร้างสรรค์สังคมเป็นทีม ย่อมเกิดการตระหนักรู้ เปิดใจ ยอมรับ และพยายามหาเหตุแห่งความผิดพลาดเพื่อพัฒนาแนวทางแก้ไขเชิงระบบคิด
  • การสร้างระบบเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบ่งชี้แนวทางการพัฒนาที่แท้จริงจากเหตุของการลาออกกลางคันของนศ. วิธีการสอนที่เลือกได้เหมาะสมกับวิธีการวัดผล การคัดเลือกผู้ฝึกสอนทางวิชาชีพที่เหมาะสมกับผลลัพธ์ ฯลฯ

ของขวัญวันคริสต์มาสปีนี้มีคุณค่าในใจผมนานแสนนาน…ความตั้งใจดีงามของกัลยาณมิตรกิจกรรมบำบัดศึกษาของไทยทุกท่านกำลังท้าทายเปลี่ยนแปลงตนเองและผู้อื่นด้วยการพัฒนาสมรรถนะแห่งตนพร้อมๆกับพัฒนาระบบการสอนและการเรียนรู้ให้ได้นักกิจกรรมบำบัดคุณภาพในปีใหม่นี้ด้วยการฝึกทักษะชีวิตให้ผู้รับบริการทุกรูปแบบมีสุขภาวะผ่านห้องเรียนมีชีวิตและทักษะเมตตา…เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรสากล…คลิกบันทึกจุดประกายของผมเมื่อ 9 ปีที่แล้ว และดีใจเหลือเกินที่ผมค้นพบคลิปที่เพิ่มพลังชีวิตจากนักกิจกรรมบำบัดผู้นำโลกท่านหนึ่งว่า “ใครจะเปิดหลักสูตรนี้ต้องทำความดีราวกับปลูกต้นไม้ในทะเลทราย” ชื่นชมคลิปที่่นี่[Acknowledgement Canadian Broadcasting Corporation

Société Radio-Canada]

ซึ่งทำให้ผมนั่งฟังผลการเยี่ยมตรวจประเมินการประกันคุณภาพหลักสูตรกิจกรรมบำบัดที่เริ่มพัฒนาตั้งแต่ผมเป็นอาจารย์ใหม่ในพ.ศ. 2543 และเป็นดร.กิจกรรมบำบัดคนที่ 5 ของไทยและคนเดียวเฉพาะทางกิจกรรมบำบัดจิตสังคมจากออสเตรเลีย มาเริ่มออกสื่อสาธารณะและเปิดหลักสูตรปีพ.ศ. 2550 จนมีบัณฑิตแค่ 4 รุ่น และกำลังจะปรับเปลี่ยนคุณภาพของหลักสูตรให้มีชีวิชีวาราวกับการสร้างชีวิตเด็กใหม่ในปีคศ.1939 ในเมืองที่เคยเป็นทะเลทรายเมื่อปีคศ.1910 จากฝีมือชายคนหนึ่งด้วยร่างกายหนึ่งเดียวและจิตวิญญาณหนึ่งพลังงาน ที่มี Passion to Succeed in Self-determination อย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างอ่อนน้อมถ่อมตน และเกิดความสงบตามธรรมชาติด้วยคุณความดีมีให้โลกก่อนจากไปในปีคศ.1947 ด้วยหลักฐานแห่งสุขภาวะ เริ่มจากการฝึกตั้งสติสัมปชัญญะให้รับรู้อารมณ์บวกสลับลบหรือสุขสลับทุกข์ มีสมาธิและปัญญาในการคัดเลือกปลูกเมล็ดพันธุ์ด้วยความเพียรจากการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นที่เติบโตบนทะเลทรายได้เพียง 20,000 ต้น และเติบโตแข็งแรงเพียง 10,000 ต้น ด้วยระยะเวลา 3 ปี และขยายเติบโตเป็นป่าร่มเย็นใน 5 ปีในพื้นที่กว่า 3 ตารางกิโลเมตรและ 3 กม.ความยาว และยังคงเกิดนิเวศสุขภาวะอย่างยั้งยืนมากกว่า 30 ปี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดชีวิตความเห็น (9)

ขอบพระคุณมากครับและขออวยพรปีใหม่แด่พี่โอ๋ อ.ต้น และอ.แอน

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ


เขียนเมื่อ 

มาสวัสดี น้องชายครับ ไม่ค่อยได้ เสวนากัน

คุณภาพบัณฑิต สะท้อน ครู ครับ ท่าน

ขอบพระคุณมากครับคุณ Anuroj48

ขอบพระคุณมากครับและกราบสวัสดีปีใหม่แด่ท่านอาจารย์ JJ ด้วยความเคารพรักอย่างสูง เห็นด้วยทุกประการและหนักใจพอสมควรที่ต้องท้าทายการเพิ่มคุณภาพครูครับผม

ขอบพระคุณมากครับคุณยายธี

-สวัสดีครับอาจารย์

-ตามมาอ่านและให้กำลังใจกับเจ้าของบันทึกครับ

-อ้อ..พา"พี่กระโจม"คนอารมณ์ดีมาช่วยกิจกรรมบำบัดครับ 55

-ขอส่งความสุขในปีใหม่นี้ด้วยนะครับพี่หมอ..

* ขอบคุณข้อคิดดีๆมีให้เห็นเสมอที่บันทึกของน้อง

* พี่ขออวยพรให้มีความสุขตลอดปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ค่ะ

ขอบพระคุณมากครับและขอส่งความสุขปีใหม่แด่คุณเพชรน้ำหนึ่งและพี่นงนาทให้มีความสุขสมหวังทุกประการครับผม