คุณภาพบัณฑิตสะท้อนกลับอะไร​


ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร ผู้ประเมิน AUN-QA-MU คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และกัลยาณมิตรทุกท่านที่สื่อสารอย่างสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สันติ และสุขสันต์...นับเป็นพลังปัญญาประชาคมกว่า 30 ท่านจาก 16 คณะและหลายภาคส่วนทีช่วยขับเคลื่อนสังคมให้ผลิตนักกิจกรรมบำบัดเต็มศักยภาพสากล

บัณฑิตในวันนี้คือพลเมืองดีที่เริ่มต้นศักยภาพระดับ 1 เพื่อประกอบทักษะวิชาชีพหลังผ่านกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการฝึกทักษะให้มั่นใจในสมรรถนะแห่งตนอย่างน้อย 4 ปีจากคณาจารย์ผู้เป็นต้นแบบวิชาชีพและกลยุทธ์การสอนการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพทำให้บัณฑิตทุกรุ่นมีศักยภาพเท่ากันจากนั้นก็เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตจนถึงระดับ 2 ด้วยประสบการณ์ 5 ปีในการทำงานวิชาชีพสามารถเป็นผู้ฝึกหัดนักศึกษาได้ ก้าวสู่ระดับ 3 ด้วยประสบการณ์ 10 ปีในการทำงานวิชาชีพสามารถเป็นผู้ฝึกสอนหรือโค้ช ต่ออีกระดับ 4 ด้วยประสบการณ์ 15 ปีในการทำงานวิชาชีพสามารถเป็นพี่เลี้ยง สุดท้ายคือระดับ 5ด้วยประสบการณ์ 20 ปีขึ้นไปสามารถเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและเป็นผู้เรียนรู้อันรอบรู้ในการทำความดีงามเต็มศักยภาพสูงสุดสู่สังคมด้วยทักษะเมตตา

คุณภาพบัณฑิสะท้อนให้เห็นภาพกว้างและลึกของการตั้งผลลัพธ์ตามความคาดหวังของหลักสูตรที่มีเหตุและผลตามความต้องการของท่านผู้บริหาร ผู้ประเมินคุณภาพ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริการ และกัลยาณมิตรที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์เป็นเครือข่ายวิชาชีพ ทำให้ทีมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกิจกรรมบำบัด ต้นแบบแรกของการทดลองประเมิน AUN-QA แก่ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ประเมินรุ่นแรกของม.มหิดลกว่า 24 ท่านจาก 16 คณะ/สถาบัน ทำให้เห็นจุดแข็งและแนวทางการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในปีใหม่นี้โดยข้อความสะกิดใจให้มุ่งมั่น อดทน และพยายามแก้ปัญหาต่างๆอย่างเป็นระบบและพัฒนาคิดตกผลึกเชิงระบบให้เป็นรูปธรรมด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่:-

  • Constructive Alignment แสดงความเชื่อมโยงระหว่าง Expected/Students' Learning Outcomes กับกระบวนการสอนแบบ Transformative Learning ของอาจารย์ที่สัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้ของนศ. กับการประเมินที่หลากหลายทั้ง Formative & Summative (Criteria Assessment) ก่อนและหลังเข้าศึกษา บ่งชี้ศักยภาพที่นศ.รู้อะไรและจะนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพอย่างไรให้เกิดคุณภาพแก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง มิใช่เพียงแค่เป็นบัณฑิตที่ไม่เก่งไม่ดีแต่ได้งานเพียงแค่จบสาขาขาดแคลน
  • Academic Staffs ควรมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองด้วย Core Competency Training อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอต่อปี สู่การพัฒนาเป็นต้นแบบนักวิชาชีพและเกิดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงพัฒนาสู่สื่อการเรียนการสอนที่สร้างแรงบันดาลใจให้นศ.ทุกชั้นปีจนจบเป็นบัณฑิต
  • การพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพแบบ Partnership Networking จะทำให้เกิดภาวะผู้นำที่ก้าวกระโดดนอกกรอบและสร้างสรรค์สังคมเป็นทีม ย่อมเกิดการตระหนักรู้ เปิดใจ ยอมรับ และพยายามหาเหตุแห่งความผิดพลาดเพื่อพัฒนาแนวทางแก้ไขเชิงระบบคิด
  • การสร้างระบบเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบ่งชี้แนวทางการพัฒนาที่แท้จริงจากเหตุของการลาออกกลางคันของนศ. วิธีการสอนที่เลือกได้เหมาะสมกับวิธีการวัดผล การคัดเลือกผู้ฝึกสอนทางวิชาชีพที่เหมาะสมกับผลลัพธ์ ฯลฯ

ของขวัญวันคริสต์มาสปีนี้มีคุณค่าในใจผมนานแสนนาน…ความตั้งใจดีงามของกัลยาณมิตรกิจกรรมบำบัดศึกษาของไทยทุกท่านกำลังท้าทายเปลี่ยนแปลงตนเองและผู้อื่นด้วยการพัฒนาสมรรถนะแห่งตนพร้อมๆกับพัฒนาระบบการสอนและการเรียนรู้ให้ได้นักกิจกรรมบำบัดคุณภาพในปีใหม่นี้ด้วยการฝึกทักษะชีวิตให้ผู้รับบริการทุกรูปแบบมีสุขภาวะผ่านห้องเรียนมีชีวิตและทักษะเมตตา…เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรสากล…คลิกบันทึกจุดประกายของผมเมื่อ 9 ปีที่แล้ว และดีใจเหลือเกินที่ผมค้นพบคลิปที่เพิ่มพลังชีวิตจากนักกิจกรรมบำบัดผู้นำโลกท่านหนึ่งว่า “ใครจะเปิดหลักสูตรนี้ต้องทำความดีราวกับปลูกต้นไม้ในทะเลทราย” ชื่นชมคลิปที่่นี่[Acknowledgement Canadian Broadcasting Corporation

Société Radio-Canada]

ซึ่งทำให้ผมนั่งฟังผลการเยี่ยมตรวจประเมินการประกันคุณภาพหลักสูตรกิจกรรมบำบัดที่เริ่มพัฒนาตั้งแต่ผมเป็นอาจารย์ใหม่ในพ.ศ. 2543 และเป็นดร.กิจกรรมบำบัดคนที่ 5 ของไทยและคนเดียวเฉพาะทางกิจกรรมบำบัดจิตสังคมจากออสเตรเลีย มาเริ่มออกสื่อสาธารณะและเปิดหลักสูตรปีพ.ศ. 2550 จนมีบัณฑิตแค่ 4 รุ่น และกำลังจะปรับเปลี่ยนคุณภาพของหลักสูตรให้มีชีวิชีวาราวกับการสร้างชีวิตเด็กใหม่ในปีคศ.1939 ในเมืองที่เคยเป็นทะเลทรายเมื่อปีคศ.1910 จากฝีมือชายคนหนึ่งด้วยร่างกายหนึ่งเดียวและจิตวิญญาณหนึ่งพลังงาน ที่มี Passion to Succeed in Self-determination อย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างอ่อนน้อมถ่อมตน และเกิดความสงบตามธรรมชาติด้วยคุณความดีมีให้โลกก่อนจากไปในปีคศ.1947 ด้วยหลักฐานแห่งสุขภาวะ เริ่มจากการฝึกตั้งสติสัมปชัญญะให้รับรู้อารมณ์บวกสลับลบหรือสุขสลับทุกข์ มีสมาธิและปัญญาในการคัดเลือกปลูกเมล็ดพันธุ์ด้วยความเพียรจากการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นที่เติบโตบนทะเลทรายได้เพียง 20,000 ต้น และเติบโตแข็งแรงเพียง 10,000 ต้น ด้วยระยะเวลา 3 ปี และขยายเติบโตเป็นป่าร่มเย็นใน 5 ปีในพื้นที่กว่า 3 ตารางกิโลเมตรและ 3 กม.ความยาว และยังคงเกิดนิเวศสุขภาวะอย่างยั้งยืนมากกว่า 30 ปี


หมายเลขบันทึก: 598840เขียนเมื่อ 25 ธันวาคม 2015 20:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 ธันวาคม 2015 20:32 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (9)

ขอบพระคุณมากครับและขออวยพรปีใหม่แด่พี่โอ๋ อ.ต้น และอ.แอน

มาสวัสดี น้องชายครับ ไม่ค่อยได้ เสวนากัน

คุณภาพบัณฑิต สะท้อน ครู ครับ ท่าน

ขอบพระคุณมากครับและกราบสวัสดีปีใหม่แด่ท่านอาจารย์ JJ ด้วยความเคารพรักอย่างสูง เห็นด้วยทุกประการและหนักใจพอสมควรที่ต้องท้าทายการเพิ่มคุณภาพครูครับผม

-สวัสดีครับอาจารย์

-ตามมาอ่านและให้กำลังใจกับเจ้าของบันทึกครับ

-อ้อ..พา"พี่กระโจม"คนอารมณ์ดีมาช่วยกิจกรรมบำบัดครับ 55

-ขอส่งความสุขในปีใหม่นี้ด้วยนะครับพี่หมอ..

* ขอบคุณข้อคิดดีๆมีให้เห็นเสมอที่บันทึกของน้อง

* พี่ขออวยพรให้มีความสุขตลอดปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ค่ะ

ขอบพระคุณมากครับและขอส่งความสุขปีใหม่แด่คุณเพชรน้ำหนึ่งและพี่นงนาทให้มีความสุขสมหวังทุกประการครับผม

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี