การประชุมจัดเตรียมงานกีฬา อส.

ด้วย สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดจัดวันงานกีฬาประจำปี 2558 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ บางกรวย จังหวัดนนทบุรี เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้มีประเภทกีฬาจำนวน 13 ประเภทด้วยกัน

ผอ.สพร.ได้ประชุมคณะข้าราชการของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานกีฬาของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2558 โดยในปีนี้ สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร ได้ขอเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยจะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กร อันแสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของบุคลากรในองค์กรที่โดดเด่น และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน สำหรับวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานอัยการสูงสุด ใช้คำว่า..LOYALTY : ความจงรักภักดีต่อองค์กร...

กิจกรรมที่จะดำเนินการ มีการเล่นเกมส์ ตอบคำถาม และมีรางวัลมากมาย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องผ่านด่าน จำนวน 3 ด่าน ด้วยกัน คือ

ด่านที่ 1 : ประตูสู่ LOYALTY จ้าหน้าที่จะถามเกี่ยวกับความหมายของLOYALTY หรืออาจะถามความหมายของแต่ละตัวอักษร

ด่านที่ 2 : เรารู้ เราทำได้จะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจับกระดาษคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมองค์กร แล้วเขียนคำตอบลงในกระดาษาคำถาม เป็นต้น

ด่านที่ 3 : แฟนพันธุ์แท้ LOYALTY ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือกคำถามในแต่ละหมวดอักษร และตอบคำถามที่ผู้เล่นเลือกมา เมื่อตอบถูกก็จะได้รับรางวัล


ประชุมคณะข้าราชการ และแบ่งหน้าที่ของแต่ละคนประจำด่านๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิต กับ งานความเห็น (0)