ขั้นตอนกำหนดค่าเกี่ยวกับ Web Server

sound004.gif

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนแรกของการติดตั้ง โดยจะต้องระบุค่ากำหนดเกี่ยวกับ Web Server ดังนี้

  • Server Name เป็นการระบุชื่อเรียก Web Server
    • ถ้าเป็นเครื่องพีซีแบบจำลอง ให้ระบุเป็น localhost
    • ถ้าเป็น Web Server จริงให้ระบุ Domain name จริง หรือ IP Address จริงของ Web Server นั้นๆ
  • Administrator's Email Address เป็นการระบุอีเมล์ของผู้ดูแล Web
  • HTTP Port เป็นการระบุหมายเลขพอร์ทในการเรียกดูเว็บไซต์ ค่ากำหนดคือ 80 ให้ใช้ค่านี้ได้เลย

เมื่อกำหนดค่าต่างๆ

» » »  อ่านขั้นตอนต่อไปครับ « « «